ระดมสมองกำหนดแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 444 ครั้ง

ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย นายวณิชย์ อ่วมศรี กรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  นายอรรถการ ตฤณรังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5, ดร.ธนสาร รุจิรา ศึกษานิเทศก์, ผอ.ยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดประชุมหารือวางแผนจัดทำแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ ห้องประชุมฝนหลวง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ยึดโยงกับอาชีพมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับประชาชนวัยเรียน และวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจในการเข้าถึง การศึกษาอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยระบบการศึกษาทางไกล รวมทั้งจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. … โดยจะนำร่องจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซึ่งเป็นสถานศึกษาในโครงการตามรอยพระยุคบาท มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายใต้ตามโครงสร้างหลักสูตร ผ่านทางระบบแฟลตฟอร์มออนไลน์ และมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการให้ผู้เรียนเข้าพบกลุ่มเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบไม่มีชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และสื่อเสริมประจำชุดรายวิชาด้วยรูปแบบต่าง ๆ มีระบบบริการเรียนรู้ทางไกล ใช้การบันทึกเทปและเผยแพร่ออกอากาศ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้เรียนสามารถศึกษาตามความต้องการด้วยตนเอง เพื่อขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตนเอง ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และผู้ไม่อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 444 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน