“สุวิทย์” นั่งนายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบกอีกสมัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 868 ครั้ง

วันนี้ (25 มี.ค.65) เวลา 13.00 น. ณ อาคารรับรองเกษะโกมล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก (สว.ทบ.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565 ซึ่งที่ประชุมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก” เป็นสมัยที่ 2 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ, วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม, วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม-รายงานความคืบหน้าหลักสูตรที่เปิดอบรม, วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 4.1 พิจารณารายงานประจำปีแสดงผลดำเนินการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา 4.2 พิจารณาอนุมัติงบดุล 4.3 เลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบวาระ 4.4 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ พร้อมมีการนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ มีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมฯ, พล.ต.พิทักษ์ชัย ธนาพรานสิงห์ อุปนายก, พล.ต.ตุลธร นวพิตร กรรมการ, พ.อ.ฉกาจ ขันตี กรรมการ (ลา), นายนาคารญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการ-งานทะเบียน, นายผจญ ศรีบุญเรือง กรรมการ-เหรัญญิก, นางสาวทัศรัตน์ สถิระ กรรมการ-เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งมี พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน, พ.อ.นฤดล สุขมา, ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, นายอัครเดช สุพิชญางกูร, นายอดิศร เดชอัคราช, นายเผชิญ แสงบุษราคัม (ลา), นายพรอรัญ สุวรรณพลาย และ นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57 ปี) ให้เกียรติร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 868 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน