มหกรรมส่งเสริมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1487 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ กกต. จัด “มหกรรมส่งเสริมความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” แก่ประชาชน-เยาวชนทั่วประเทศ

สถาบันพระปกเกล้า จัดมหกรรมส่งเสริมความรู้ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยมี นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน, ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้งฯ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง, รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง “ภารกิจการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (Big rock 1)” พร้อมวิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 56 จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้แทนจากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) ทั่วประเทศ จับมือกันเดินหน้าเพื่อส่งต่อความรู้สู่ประชาชนทั่วประเทศ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร เปิดเผยว่า สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สำหรับกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 หรือ Big Rock 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ภายใต้แนวคิดสำคัญเพื่อต้องการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับประชาชนและเยาวชน เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อเติบโตเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจวิถีวัฒนธรรมแบบไทย พร้อมเป็นพลเมืองในอนาคตที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตยไทย” ที่เป็นความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1487 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน