มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ITA Awards)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1806 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญของมนุษย์ ปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในทุก ๆ ระดับ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้การศึกษามีคุณภาพ เพื่อทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข คือการให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีกองส่งเสริมคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม มีกลไกการเชื่อมโยงการดำเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายคุณภาพ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านโดยใช้ระบบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเว็บไซต์กองส่งเสริมคุณภาพ และให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการพัฒนาระบบ ให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มีการวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกำหนดแนวทาง กำหนดมาตรการการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา และนำมาปรับปรุงและทำแผนพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยมหาวิทยาลัยได้รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานได้ระดับคะแนน 4.33 อยู่ในระดับดี จากเกณฑ์การประเมินเต็ม 5 คะแนน ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของเราชาวราชมงคลสุวรรณภูมิทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมสร้างสรรค์แต่สิ่งดีงาม ในแนวทางคุณธรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1806 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน