“เฉลิมชัย” เร่งเครื่อง 5 โครงการใหญ่ มุ่งแปรรูปสินค้าเกษตร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1592 ครั้ง

กระทรวงเกษตรฯ ผนึก สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เร่งเครื่อง 5 โครงการใหญ่ มุ่งแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย “อลงกรณ์” มอบ “กรกอ.ภาคเหนือ เดินหน้ากลยุทธ์โลจิสติกส์ใหม่ ใช้ด่านรถไฟโมฮ่านและโลว์คอสต์แอร์คาร์โก้” เชื่อมเหนือ-เชื่อมโลก เปิดตลาดจีนทุกมณฑล-เอเซียกลาง-ยุโรปภายในสิ้นปีนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เปิดเผยหลังจากเข้าร่วมการประชุมทางไกลพร้อมมอบนโยบายให้แก่คณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือ (กรกอ.ภาคเหนือ) ซึ่งมีนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเหนือเป็นประธาน โดยมีคณะกรรมการทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการศูนย์ AIC ละภาคเกษตรกร เช่น ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, นายพิศณุ ไชยนิเวศน์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ, นายสุพจน์ ป้อมชัย ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-2-12 และหน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมประชุมกว่า 50 คน เพื่อบูรณาการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ๆ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ปี 2564-2566 ในสินค้าเป้าหมาย 15 ชนิด : ปาล์มน้ำมัน และยางพารา อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างระบบเกษตรแปลงใหญ่ (Big Farm) ที่กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม และบริหารจัดการแผนการผลิตและจำหน่ายจับคู่กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Big Brothers) ตามความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและช่วงเวลาการรับซื้อ พร้อมพัฒนากระบวนการจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ

2. โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร

3. โครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก) เช่น โครงการศูนย์พัฒนาผลไม้สดเพื่อการส่งออก ประกอบด้วย โครงการโรงอบไอน้ำและคัดบรรจุมะม่วง โครงการโรงงานแปรรูปแช่แข็งบรรจุมะม่วง วงเงินงบประมาณ 150 ล้าน

4. โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley : NTFV) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย

5. การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตามแนวคิดใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ว่าด้วยทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ปี 2566 – 2570 ซึ่งเน้น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน” บนทิศทางการพัฒนาบน “4C” ได้แก่

1. Creative : พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

2. Connect : สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ และอนุภูมิภาค

3. Clean : พัฒนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานสะอาด

4. Care : ที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในอาเซียนยุทธศาสตร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภาคเหนือเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของ กรกอ.ภาคเหนือ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตโมเดลเกษตร-พาณิชย์, ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน การบริการประชาชน และการพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปจนถึงการตลาด, ยุทธศาสตร์ 3S เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง เกษตรยั่งยืน (Safety-Security-Sustainability), ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงรุกและยุทธศาสตร์ศาสตร์พระราชา

นายอลงกรณ์ ยังได้มอบนโยบายต่อ กรกอ.ภาคเหนือ เพิ่มเติมอีก 6 เรื่อง

1. Product based เพิ่มลำไยในโครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่

2. Logistics Advantage เพิ่มแผนงานโลจิสติกส์ “เชื่อมเหนือเชื่อมโลก” เปลี่ยน Land lock เป็น Land Link ด้วยการขนส่งทางรางเชื่อมด่านเชียงของกับด่านรถไฟโมฮ่านสู่ทุกมณฑลในจีน เอเซียตะวันออก เอเซียกลาง ตะวันออกกลาง รัสเซีย และยุโรป โดยใช้ท่าเรือบกคอร์คอสของคาซัคสถานเป็นศูนย์พักและกระจาย (Hub&Spoke) สินค้าเกษตรอาหารของไทย และการขนส่งทางอากาศในระบบ Low cost air cargo system ด้วยสนามบินนานาชาติในภาคเหนือ เช่น สนามบินเชียงใหม่และเชียงราย

3. Sustainable Agroindustry โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในกรอบเกษตรกรรมยั่งยืน

4. งบประมาณการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนของ สวก.องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

5. ระบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการลงทุนเกษตรอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือของ ธกส. และกระทรวงเกษตร

6. โครงการLaboratoryภาคเหนือระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังแจ้งด้วยว่า นอกจากการประชุม กรกอ.ภาคเหนือ แล้วในสัปดาห์หน้า กรกอ.ภาคตะวันออก จะมีการประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1592 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน