“ปปช.-มมร” ประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริต

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 283 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเนื้อหาหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และชี้แจงแนวทางการนำหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดการประชุมทั้งหมด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้

ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) วันที่ 18 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร (ส่วนกลาง) ร่วมกับวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 22 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับวิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

ครั้งที่ 3 (ภาคใต้) วันที่ 24 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับวิทยาเขตศรีล้านช้าง

ครั้งที่ 4 (ภาคอีสาน) วันที่ 26 กันยายน เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ และผู้ที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับวุฒิบัตรจาก มมร และ สำนักงาน ป.ป.ช.

โดยในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน มมร ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรม พระวิทยากร และประชาชนที่สนใจทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 17,000 รูป/คน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มมร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตล้านนา ถวายรายงาน ในเวลาต่อมาเป็นการกล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์

จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่องการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับการเผยแผ่ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสานพลัง บ-ว-ร ร่วมต่อต้านการทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา

จากนั้นเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตล้านนา พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินรายการ โดย พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. อาจารย์ และได้มีการสรุปกิจกรรม พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเป็นแนวทางพัฒนากระบวนการ  คิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร และนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม จากนั้นเป็นการกล่าวปิดโครงการครั้งที่ 2 และนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย โดย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3) จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 283 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน