ศาลยุติธรรม จับมือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 318 ครั้ง

วันนี้ (26 ม.ค.64) เวลา 14.00 น. ณ โถงหน้าห้องภัทรรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี รวมถึงร่วมมือกัน ทางด้านกฎหมาย การเงิน ตลอดถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน ผู้ให้บริการทางการเงิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทอันจะยังประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมสืบไป

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ.2563 ให้เพิ่มเติมมาตรา 20 ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยส่งเสริมให้มีระบบการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีกรณีพิพาททางแพ่งใช้เป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดี ทำให้ข้อพิพาททางแพ่งสามารถยุติลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดี

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ 1 ที่กำหนดไว้ว่า ประชาชนจะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค โดยการลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการดำเนินคดีและปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ในนามของสำนักงานศาลยุติธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 318 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน