ก.ต. มีมติแต่งตั้ง “อโนชา ชีวิตโสภณ” นั่งประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 3 ของประเทศไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 346 ครั้ง

วันนี้ (10 ก.ค.66) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 อาคารศาลยุติธรรม ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้

(1.) เห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2566 บัญชี 1 เลื่อนชั้น 4 เป็นชั้น 5 นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

(2.) พิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการตุลาการซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2566

(3.) พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการตุลาการ กรณีรื้อถอนและขายอาคารที่ทำการของอาคารศาลและโรงจอดรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานศาลยุติธรรม ไม่ใช้วิธีการขายทอดตลาดและไม่ได้นำส่งเงินที่ได้จากการขายเป็นรายได้แผ่นดินโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 อันเป็นการไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของราชการ และจริยธรรมของข้าราชการตุลาการตามที่ ก.ต. กำหนด เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ จำนวน 2 ราย

นัดประชุม ก.ต. ครั้งต่อไป ครั้งที่ 17/2566 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 อาคารศาลยุติธรรม

ประวัติโดยสังเขป

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , นิติศาสตรหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี , อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ผู้พิพากษาศาลฎีกา , อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

และเคยได้รับเลือกตั้งเป็น 

กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) , กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผ่านการอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 , หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 346 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน