“จุติ” แต่งตั้ง “ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร” นั่งที่ปรึกษาด้านสถาบันครอบครัว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 248 ครั้ง

          คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 885/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีด้านสถาบันครอบครัว

          เพื่อให้การบริหารงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจในการให้ความคุ้มครอง สงเคราะห์ พัฒนา ฟื้นฟู เยียวยา และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นไปตามนโยบาย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงแต่งตั้ง นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี โดยให้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย และดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 248 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน