สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เตรียมตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้า

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 606 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เตรียมตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้าและผลักดันโครงการนักขายสินค้าชุมชนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

วันนี้ (27 ธ.ค.65) นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2565 โดยมี คณะกรรมการสภาฯ ผู้บริหารสถาบันฯ และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน ร่วมประชุม

ช่วงเช้าก่อนเริ่มประชุมนายกสภา ได้หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถาบัน ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่น โครงการความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา โครงการก้าวดี และวิธีการนำเสนออย่างไรจึงประสบความสำเร็จ เน้นประเด็นความสำเร็จมากกว่าประเด็นล้มเหลว เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความคิดเชิงบวก และมีส่วนร่วมพัฒนาในหัวข้อนั้นๆ เป็นต้น แบบสบาย ๆ

สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ การนำให้คณะกรรมการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเห็นความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) สืบเนื่องจากการพัฒนาของโลกด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคที่ผ่านได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสุขภาวะของประชากรในโลกอย่างรุนแรง จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยอาศัยกรอบความคิดของการพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกัน และตั้งเป้าหมายที่จะยุติความยากจนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภายในปี 2573 จำนวน 17 เป้าหมาย และเรื่องการอบรมหลักสูตร การสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับสื่อหลากหลายมากขึ้น โครงการความร่วมมือกับสมาคมชาวเพชรบุรีและบริษัทเอสแอนด์พี คิทเช่น จำกัด การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 พัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พ.ศ. 2566 – 2570 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฯ และผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565

รวมถึงการเตรียมตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้าและผลักดันโครงการนักขายสินค้าชุมชนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลาย และเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ให้การบริหารจัดการ และการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความตะหนักรู้ในการพัฒนา “สมรรถนะคู่กับสมรรถภาพ” โดยมี “คุณภาพ และมีคุณธรรม”

ในโอกาสนี้ ได้เพิ่มเติมความสำเร็จของโครงการ ก้าวดี ของสถาบัน และได้ขยายผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ โดยได้รับความสนใจและชื่นชม จึงเป็นนโยบายหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนสถาบันต่อไป ในโอกาสนี้ได้มอบภาพถ่ายร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 606 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน