นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 785 ครั้ง

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี กรรมการสภาสถาบัน เข้าประชุมประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ นายเอก แก้วชูเสน นายชาเรนทร์ มณีสว่างวงศ์ นายตติย อัครวานิชย์ตระกูล นายพีลิน สกุณา นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์ นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว นายพุทธพร ปราโมทย์ นายบรรยงค์ วงศ์สกุล นายอภิชาติ สร้อยระย้า และนายบุญสืบ โพธิ์ศรี และผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถาบันฯ และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน

ก่อนเริ่มประชุมนายกสภาและผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งได้นำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ชุดฝึกที่มีความทันสมัย เครื่องจักรกล แขนกลเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น สร้างความประทับใจให้แก่นายกสภาฯ และผู้บริหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน เป็นเทคโนโลยีในอนาคตสาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ หารือการจัดทำวิดิทัศน์ สอก. 5 ก้าวดี และหาแนวทางในการจัดหาทุนในการผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง รวมถึงความพร้อมในการจัดทำโครงการอบรม (ความรู้นอกกรอบระบบการศึกษา) พัฒนาวิสัยทัศน์คณาอาจารย์ในสังกัด มีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคันระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ส่วนวาระพิจารณาได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และได้มอบหมายภารกิจของคณะอนุกรรมการสภาสถาบันด้านวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการในอนาคต การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน และอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ปี 2551 และการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาฯในอนาคต

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 785 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน