สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จับมือ มรภ.สวนสุนันทา ผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงสู่ตลาดแรงงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 197 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จับมือ มรภ.สวนสุนันทา ผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงสู่ตลาดแรงงาน

วันนี้ (28 มิ.ย.65) ณ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ เขตดอนเมือง นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อม ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลันนวัตกรรม, ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการ, ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ, ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา ผู้แทนคณะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงต่อยอดในระดับอุดมศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา บุคลากรและครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

โดยทุกวิทยาลัยได้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนยุค 5G หลักสูตร Sandbox หลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ตรงกับมาตรฐานอาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้แสดงความชื่นชม ให้ข้อคิดเห็น รวมถึงให้แนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาต้องมาจาก 3 ฐาน ประกอบด้วย มาตรฐาน พื้นฐาน และรากฐาน โดยความร่วมมือดังกล่าวสามารถต่อยอดและส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถการันตีมีงานรองรับ 100% และตอบโจทย์การทำงานตรงความต้องการ  

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 197 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน