“ภิกษุพัชรธรรม” โครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” จาริกสู่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1191 ครั้ง

“ภิกษุพัชรธรรม” ในโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ถึงพร้อมด้วยจิตที่เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา “จาริกสู่ 5 จังหวัดชายแดนใต้”

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถวายความยินดีในพิธีปิดการอบรมเตรียมความพร้อมภิกษุพัชรธรรม ในโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” รุ่นแรก (1/65) ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดป่าอารยวังสาราม (ธ) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจ ศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยมี นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย นายมานะ วินทะไชย เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธี

ด้วยโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ได้จัดการฝึกอบรมให้กับอดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก โครงการพัชรธรรม โครงการในพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา และขอรับการบรรพชา-อุปสมบทเป็นภิกษุพัชรธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแนวทางในรูปของโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การบรรพชา-อุปสมบทเป็นภิกษุพัชรธรรม ในโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม ดังที่ได้ดำเนินการฝึกอบรม เป็นรุ่นแรก (1/65) ณ วัดป่าอารยวังสาราม (ธ) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมทั้งได้จัดให้มีการบรรพชา-อุปสมบทแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” จำนวน 8 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยเมื่อรวมกับภิกษุเดิม จำนวน 6 รูป ทำให้มีภิกษุพัชรธรรม ในโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม จำนวน 14 รูป ซึ่งปกครองดูแลโดย หลวงพ่ออารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดการฝึกอบรมให้มีความพร้อมทั้งในความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และสุขภาพกาย-จิต อันเนื่องมาจากการศึกษาอบรมจากโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม ที่ผ่านมา และเห็นชอบต่อการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความศรัทธา ปสาทะ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา การอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคมที่นับถือศาสนาอื่น และเพื่อเป็นกำลังใจ-กำลังธรรมแก่ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่าในพื้นที่

ในโอกาสนี้ หลวงพ่ออารยวังโส ได้บรรยายธรรมในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ ความว่า การศึกษาธรรมะ เป็นการศึกษาความจริงของชีวิต การมีธรรมะเป็นที่พึ่ง เพื่อจะได้เป็นมนุษยธรรมที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉาน เพราะด้วยอำนาจแห่งธรรมจะทำให้เห็นความผิดและถูก จนกระทั่งเห็นถึงความดับทุกข์… พระพุทธศาสนาเน้นการพึ่งตนเอง พึ่งสิ่งที่ดี ไม่พึ่งสิ่งชั่วร้าย… โครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม ได้พัฒนาและแก้ไขผู้ผิดพลาด จากผู้ต้องขังพัชรธรรม มาเป็นสมาชิกพัชรธรรม จนกระทั่งมาเป็นภิกษุพัชรธรรม ในโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม ในที่สุด… แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนา เน้นการกลับมาเรียนรู้ตนเองว่ามีความผิดพลาดบกพร่องอย่างไร และสามารถแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในท้ายที่สุด

จากนั้น นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้กล่าวถวายความยินดีในการอบรมฯ ว่า การดำเนินโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม รวมถึงการจัดอุปสมบทพระภิกษุพัชรธรรมให้แก่ผู้พ้นโทษที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์นั้น นับเป็นการสร้างการยอมรับและลดการตีตรา ตามแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ภายใต้น้ำพระหฤทัยเมตตาของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตนจึงขอเป็นผู้แทนคณะศรัทธาสานุศิษย์ของ หลวงพ่ออารยวังโส กล่าวอนุโมทนาแด่คณะพระภิกษุผู้มีความมุ่งมั่นในการจาริกแสวงหาโมกขธรรม เป็นกำลังใจ – กำลังธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระทรงครองราชย์ครบ 6 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ในครั้งนี้ด้วย 

หลังจากนั้น หลวงพ่ออารยวังโส ได้บรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทั้งนำพระภิกษุพัชรธรรมในโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” และสานุศิษย์เวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระกรุณา พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1191 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน