กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแมลงเศรษฐกิจสร้างรายได้กว่า 7 พันล้าน รุกติวเข้ม จนท.สนองนโยบายอาหารแห่งอนาคต

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 762 ครั้ง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจประมาณ 69,176 ครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ อาทิ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด ครั่ง ซึ่งสร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้เน้นการส่งเสริมพัฒนา และรับรองระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรชีวภาพตลอดโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และล่าสุด ได้นำผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด ซึ่งเป็นแมลงกินได้ที่สำคัญไปจัดแสดงในงานนิทรรศการระดับโลก ได้แก่ งานมหกรรมพืชสวนโลก หรือ EXPO 2022 Floriade Almere ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และงาน World Expo Dubai ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า แมลงเศรษฐกิจ ได้เป็นสินค้าชนิดหนึ่งในแผนเกษตรชีวภาพ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ด้วยเป็นสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพ ถือเป็น Future Food ที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการ แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทาย คือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพที่มีโอกาสทางการตลาด เข้าสู่ระบบมาตรฐาน และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการผลิต รวมถึงการนำผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาผสมผสานกับการดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดสัมมนา “พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ” ขึ้น ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป และการตลาดของแมลงเศรษฐกิจให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเพื่อสร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการในการดำเนินงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมถ่ายทอดความรู้และให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

โดยในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เรื่องแมลงเศรษฐกิจนานาชนิด ได้แก่ การเลี้ยงครั่ง และประโยชน์ของครั่ง การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำผึ้งอย่างถูกสุขอนามัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง การตลาดและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และการจัดการโรคของผึ้งและจิ้งหรีด ตลอดจนนำไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวคิดและวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบแนวตั้งด้วยระบบอัตโนมัติ และการบริหารจัดการฟาร์มจิ้งหรีดแบบสมัยใหม่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมออนไลน์ได้ โดยลงทะเบียนทาง https://bit.ly/3KlIsIG

“เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ คือ ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และการสนับสนุนเพื่อให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน การเชื่อมโยงข้อมูลด้านตลาด รวมถึงการนำผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาผสมผสานกับการดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในด้านการบริหารจัดการการผลิต โดยเฉพาะในช่วงต้นทางการผลิต ที่ต้องมีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart farming การแปรรูป การสร้างช่องทางตลาด เกิดผลในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 762 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน