มทร. สุวรรณภูมิ ผุดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1056 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม มทร. สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า จุดเน้นของ มทร.สุวรรณภูมิ คือการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีดิจิตอล การบริหารจัดการ รวมทั้งการท่องเที่ยว โดยเน้นจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน และเพื่อให้การก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในด้านนี้มีความเขี่ยววชาญในแต่ละด้านจึงกำหนดให้มีการจัดตั้ง “โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ขึ้น โดยเน้นวิชาฝึกปฏิบัติด้านการด้านเทคโนโลยีร้อยละ 70 และภาคทฤษฎีร้อยละ 30 ควบคู่กับการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความรู้ด้าน STEM และความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ ด้านวิศวกรรม ด้านบริหารธุรกิจและเกษตรกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับนี้แล้วนักศึกษาจะมีสมรรถนะและคุณสมบัติเพียบพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตในคณะต่างๆ ของ มทร. สุวรรณภูมิ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอื่นด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมฯนี้กำหนดให้จัดตั้งบริเวณ มทร.สุวรรณภูมิ หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากตั้งอยู่ศูนย์กลางการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง คือนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นอกจากนี้ยังมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือแฟคตอรี่แลนด์วังน้อยและบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจำกัด (มหาชน) ด้วยประกอบกับมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ ของ มทร. สุวรรณภูมิ ด้วย และยังมีเครือข่ายพร้อมให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บริษัทไทย ออโต ทูลส์แอนด์ ดาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของอาเซียน โดยจะดำเนินการภายในปี 2565 ซึ่งนอกจากตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้วยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ 2561- 2580) ด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1056 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน