“อลงกรณ์” เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1367 ครั้ง

อลงกรณ์เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Organization) ชี้ปี 2565 คือปีแห่งโอกาสของอุตสาหกรรมอาหาร หลังตัวเลขส่งออกสินค้าเกษตรโตต่อเนื่อง

วันนี้ (29 พ.ย.64) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเสวนาภายใน งาน NFI Talk ครั้งที่ 1 “เดินหน้าอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทย ปี 2565” ในวาระครบรอบ 25 ปีของสถาบันอาหาร (National Food Institute) โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานเสวนาผ่านระบบ ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ที่มีต่อประเด็นท้าทายใหม่ๆ ในการเดินหน้าอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยปี 2565 และในอนาคต และจุดประกายแนวคิดในดำเนินธุรกิจและปรับกลยุทธ์องค์กรพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในโลกยุค Next normal

โดยการเสวนามีประเด็นในหัวข้อการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา และบทบาทของภาครัฐต่อทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและอาหารของประเทศไทยในปี 2565 และระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของภาคธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารในโลกยุคหลังโควิด-19 และสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารปี 2565 เทรนด์ธุรกิจโลกหลังยุคโควิด-19 และโอกาสผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา และทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและเกษตรแปรรูปของประเทศไทยปี 2565

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า แม้จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศคู่ค้าแต่ด้วยการขับเคลื่อนปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ บนความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันเกษตรกรและภาควิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมขยายตัวแบบต่อเนื่องและส่งแรงดันต่อไปถึงปีหน้าสะท้อนผลสำเร็จจากตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตร 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่าถึง 677,955 ล้านบาท เติบโต 24.5 % และเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง 12 เดือนเฉพาะเดือนตุลาคมส่งออก 66,048 ล้านบาท ขยายตัว 22 %

ในขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 10 เดือน มีมูลค่า 494,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8 % และขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือนติดต่อกัน โดยเฉพาะเดือนตุลาคมส่งออก 56,543 ล้านบาท ขยายตัว13 %

อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการในมิติใหม่ ได้แก่ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่อุปทานและมูลค่า (Supply-Value Chain) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนและการส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร รวมถึงการส่งเสริมการค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร การขับเคลื่อนระบบ Pre order ระบบประกันสินค้า ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตร (Branding) ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและและมาตรฐานสินค้าเกษตร และการสนับสนุนส่งเสริมสินค้าใหม่ๆ และตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเช่น อาหารแห่งอนาคต (Future food) อาหารฮาลาล (Halal food) และโปรตีนทางเลือกใหม่จากพืชและแมลง ประการสำคัญคือการพัฒนาโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องจนสามารถเปิดด่านการส่งออกผลไม้ระหว่างไทยกับจีนที่ผ่านประเทศที่ 3 ได้สำเร็จ เพิ่มเป็น 16 ด่าน และการเตรียมความพร้อมในการใช้เส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทยขนส่งสินค้าไปทุกมณฑลของจีนและเชื่อมโยงไปเอเซียกลาง เอเซียใต้ ตะวันออกกลางและ ยุโรป

“ปีนี้และปีหน้า เรายังเดินหน้าต่อเนื่องในการสร้างฐานและกระจายการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรม ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัด โครงการอุตสาหกรรมอาหารโลก (Global Food Valley) โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนเป็นสตาร์ทอัพเกษตรและเอสเอ็มอีเกษตร และโครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ ในการใช้เกษตรอัจฉริยะ (smart farming) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งการปฏิรูปการบริหารและการบริการของกระทรวงเกษตรฯและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 4 โครงการเรือธง (Flagship project) ได้แก่ ศูนย์ AIC (ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม) ศูนย์ Big Data โครงการ Quick Win 22 หน่วยงานและโครงการวันแอป (One App) โดยเชื่อมั่นว่าปี 2565 จะเป็นปีแห่งโอกาสของครัวไทย ครัวโลก ภายใต้อุตสาหกรรมอาหารฐานเกษตรเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารท็อปเทน (Topten) ของโลกและอันดับ 2 ของเอเซียตามนโยบายของรัฐบาล”

ในตอนท้าย นายอลงกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังเสนอแนะให้ยกระดับสถาบันอาหารจากรูปแบบมูลนิธิเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Organization) และวางโครงสร้างลงไปให้ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัด จะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารบนฐานเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1367 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน