สนง.ป.ป.ช. เชิญภาคประชาชนร่วมปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ครั้งที่ 2 (พื้นที่ภาค 4)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1382 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต นำโดยนางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group เพื่อพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาค 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงต่อการทุจริตในระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ในพื้นที่ภาค 4 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี นำมาจัดทำเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk Mapping) เพื่อใช้ร่วมกับฐานข้อมูลด้านอื่น ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. อาทิ สถิติคดี และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ภาค 4 ตลอดจนสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจาก 12 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80 คน ทั้งนี้ ภาพรวมผลการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ในพื้นที่ภาค 4 ในประเด็นที่สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตร่วมกันอภิปรายเพื่อแสวงหาแนวทางการนำข้อมูลความเสี่ยงต่อการทุจริตไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา อาทิ ความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ภัยแล้งและอุทกภัย) การขุดลอกลำน้ำ ห้วยหนองในพื้นที่ โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสาธารณูปโภค (ถนน ไฟฟ้า ประปา) โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนลาดยางแอสฟัลด์ติก ถนนคอนกรีต โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา โมเดล” และการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการรุกล้ำทรัพยากรสาธารณะ เป็นต้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1382 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน