ป.ป.ช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต พื้นที่ภาค 4

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2116 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาค 4

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาค 4 ภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เต็มรูปแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค 4 จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อ “ผลลัพธ์และผลกระทบของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต” ซึ่งโครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำร่องจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตใน 27 จังหวัด ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ขยายผลจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 สมาชิกชมรม STRONG เกิดการตื่นตัวจับตามองแจ้งเบาะแส รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความกล้าในการให้ข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และการนำเสนอประเด็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังเห็นได้จากประเด็นข่าวในปัจจุบัน เช่น โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรม การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดช่วงโควิด-19 โครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน ตลอดจนถึงการทุจริตที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

สำหรับการดำเนินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต พื้นที่ภาค 4 จำนวน 12 จังหวัด ดำเนินการโดย นางสาวอรุณี วินทะสมบัตร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนายณฤทธิ์ กำจร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ มีผลการดำเนินงานเด่นของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ดังนี้

 1. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น : การบุกรุกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยหลัว และลำห้วยสาขาของลำห้วยหลัว) บ้านเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 2. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ : การใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ 400,000 ล้านบาท (งบอุทกภัยโคกหนองนา)
 3. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ไม่สามารถใช้งานได้ (ต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
 4. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดบึงกาฬ : การทุจริตการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Unit) ภายในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564
 5. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดมหาสารคาม : การเฝ้าระวังการทุจริต การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (งบโครงการภัยแล้งน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
 6. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดมุกดาหาร : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ และมาตรการห้ามสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี และอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 7. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด : การรุกล้ำลำน้ำสาธารณะบึงโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563
 8. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเลย : การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการรุกล้ำทางเดินทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองเลย และเทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย
 9. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสกลนคร : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอูน เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอเมืองพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร วงเงินงบประมาณ 141,500,000 บาท
 10. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดหนองคาย : การบริหารจัดการน้ำประปาของเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 11. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู : การรุกล้ำทางสาธารณะใช้สัญจรของประชาชน เส้นทางระหว่างอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ถึงบ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และบริเวณสี่แยกโรงเรียนศรีบุญเรืองพิทยาคาร เส้นทางไปอำเภอสีชมพู – อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 12. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี : การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์/ป่าชุมชน กรณีการทุจริตขุดดินในที่สาธารณะประโยชน์/ป่าชุมชนหนองแวงน้อย และนำดินดังกล่าวไปสร้างถนนหลวง หมายหมายเลข 2097 สายนาคำไฮ -บ้านผือ ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2116 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน