สกศ. ขับเคลื่อนงาน NQF กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1921 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.64 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงาน NQF ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.อำนาจ วิชชยานุวัตร เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 คณะ คือ 1.นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน NQF สู่การปฏิบัติ 2.นางศิริพรรณ ชุมนุม ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ตาม NQF 3.รศ.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูล 4.นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่จำเป็นเร่งด่วน และ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) พร้อมคณะผู้บริหาร สคช. และข้าราชการ สกศ.

ที่ประชุม ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตาม มติ ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 รวมถึงการขับเคลื่อนงานของประเทศไทยภายใต้กรอบแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2564-2568 บนหลักการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการเชื่อมโยงผลการดำเนินของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 คณะ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและต่อยอดกัน อาทิ 1.การทบทวน และปรับแก้กฎระเบียบ เพื่อปลดล็อคการจัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมระยะสั้น 2.การวางแผนประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงประโยขน์ของ NQF ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกำลังคน รวมถึงการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้เรียนและกำลังคนในอนาคต 3.การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบระบบแห่งชาติ โดยเริ่มทดลองระบบ visual lab 4.การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนใน 7 สาขาอาชีพ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อเตรียมวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1921 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน