สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลบัณฑิต

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 286 ครั้ง

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “จัดระเบียบความคิด เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบัน ครู อาจารย์ นักศึกษา จำนวน 180 คน จาก 5 วิทยาลัย จำนวน 10 สาขาวิชา โดยกิจกรรมเน้นให้ความรู้และฝึกให้นักศึกษาจัดระเบียบความคิด เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้อง จิตสร้างสำนึกสาธารณะเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบัณฑิตมืออาชีพสู่การพัฒนาที่ยังยืน

โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้โอวาทและบรรยายเรื่อง “ความภูมิใจในการเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา” ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด จำนวน 5 ท่านให้โอวาทนักศึกษาและแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา , นางสาวพรรณี แซ่ลิ้ม ผู้แทน IM IAPAN บรรยายเรื่อง “การสนับสนุนส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการ 3 ปี” , นายวีระเดช พลสวัส ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายเรื่อง “การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง ทำอย่างไร” นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายเรื่อง “ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย” , ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรยายเรื่อง “จิตสำนึกสาธารณะเสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบัณฑิตมืออาชีพสู่การพัฒนาที่ยังยืน” , นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ บรรยายเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”

ทีมซุปเปอร์สามารถ นำทีมโดย ดร.สามารถ สว่างแจ้ง ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำที่ดี ในโครงการดังกล่าว มีทั้งกิจกรรมที่บรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมที่นักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นการสร้างทักษะแก่นักศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาต่างสาขาวิชาเป็นการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาในสถาบัน ได้เรียนรู้หลักการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เข้าใจ จำได้ ใช้เป็น 3 ฐานที่สำคัญในชีวิตและการศึกษามาจากรากฐาน พื้นฐาน และมาตรฐาน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และศตวรรษหน้า สารพัดทักษะที่โลกต้องการ องค์ความรู้แกนหลักและแกนเสริม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิต เช่น Chat GPT, Carbon Credit เป็นต้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 286 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน