สลก.ทร. ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 68 มุ่งมั่นเสริมภาพลักษณ์ทร.สู่มืออาชีพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1229 ครั้ง

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 68 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มุ่งมั่นสู่การเป็นหน่วยงานด้านงานเลขานุการ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

วันนี้ (2 ก.พ.65) พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธี บวงสรวงสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระราชวังเดิม รวมทั้งพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดยมีข้าราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ร่วมพิธี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ซึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 68 ซึ่งการดำเนินการของหน่วยงานที่นับได้ว่ามีบทบาทสำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ และเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือโดยตรง

แรกเริ่มในยุคที่กองทัพเรือมีฐานะเป็น กระทรวงทหารเรือ ยังไม่มีสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ แต่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้ายกันคือ กรมปลัดทัพเรือ มีปลัดทัพเรือหรือปลัดทูลฉลอง เป็นผู้บังคับบัญชา มาจนถึง พ.ศ.2474 เมื่อกระทรวงทหารเรือไปรวมอยู่กับ กระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ.2475 แล้ว กรมปลัดทัพเรือก็หายไป มีแต่ “กองบังคับการกองทัพเรือ” ขึ้นมาเป็นหน่วยทำหน้าที่แทน จนกระทั่ง พ.ศ.2496 ทางราชการได้มีการรื้อพื้นโดยตั้งเป็น “สำนักงานปลัดทัพเรือ” อีกครั้งหนึ่งไว้ในอัตรากำลังกองทัพเรือ และได้ใช้ตึกสร้างใหม่ตรง กองบังคับการโรงเรียนนายเรือเดิมเป็นที่ทำการ ต่อมาในปี พ.ศ.2498 ได้มีการปรับปรุงหน้าที่ราชการกองทัพเรือใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกองทัพเรือ ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2498 โดยก่อตั้ง สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2498 ดังนั้น กองทัพเรือ ถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีภารกิจหน้าที่ในการประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานธุรการให้กับ ผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย ตลอดจนการดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของกองทัพเรือผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่สายตาประชาชน เพื่อจะได้มีความเข้าใจดียิ่งขึ้นถึงภารกิจ บทบาทของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชน มี พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เป็น เลขานุการกองทัพเรือ นาวาเอก รัฐศักดิ์ รักชื่น และ นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต เป็น รองเลขานุการกองทัพเรือ

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กอง 1 แผนก ประกอบด้วย

กองเลขานุการ มีหน้าที่วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การรับรอง การบริการ และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและสถานที่ทำงานของผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย มี นาวาเอก ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ เป็นผู้อำนวยการกองเลขานุการ

กองประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย เผยแพร่วิทยาการและเป็นศูนย์รวมในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย มี นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ เป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

นอกจากนั้นยังมีแผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การรักษาความปลอดภัย การส่งกำลัง และการบริการของสำนักงาน

จากการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจะเห็นว่า งานด้านเลขานุการ กองเลขานุการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของการดำเนินงานเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้น กองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และของกองทัพเรือในด้านการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การเตรียมกำลังทางเรือให้พร้อม เพื่อป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ในปีนี้ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความเหมาะสมในรูปแบบ NEW NORMAL โดยลดขั้นตอน และผู้ร่วมงานลง แต่ยังคงไว้ซึ่งพิธีการสำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ ข้าราชการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะทำให้หน่วยงานแห่งนี้มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ในการเป็นหน่วยงานด้านงานเลขานุการ การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานภายในปี 2567

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1229 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน