ป.ป.ช. นำหลักธรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1629 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯเป็นองค์ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการประกอบด้วย พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร, ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง, ศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนกรมการศาสนา ร่วมประชุม ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอน ในพระพุทธศาสนา กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ในปีงบประมาณ 2565 – 2566 ซึ่งมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน ประกอบด้วย พระสอนศีลธรรม ในสังกัด มจร. และ มมร, พระสอนธรรมศึกษา, พระปริยัตินิเทศ ใน 76 จังหวัด, พระสังฆาธิการ ทั่วประเทศ, ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ, แม่กองงานพระธรรมทูต, แม่กองธรรมสนามหลวง, แม่กองธรรมบาลีสนามหลวง และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งงบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนผ่านหน่วยต่างๆ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ใน “หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)” กับพระสงฆ์ที่มีบทบาทหน้าที่สอนนำไปเผยแพร่กับประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง นอกจากนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1629 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน