มทร. สุวรรณภูมิ มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพจบมีงานรอ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 658 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่าการดำเนินงานของ มทรส. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน โดยมีระบบสหกิจศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน เพราะระบบนี้มีการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวขององค์กรนั้นๆ เป็นการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน โดยมีอาจารย์นิเทศคอยแนะนำและติดตามอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้อาจารย์นิเทศ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้มีการจัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ขึ้น พร้อมๆ กับพิจารณาจัดหลักสูตร WIL/CWIE (การบูรณาการการสอนกับการทำงาน) โดย มทรส.จะจับคู่กับสถานประกอบการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ทันที เป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง “วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต” ให้กับนักศึกษา สามารถฝึกแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยเบื้องต้นกำหนดให้ทุกคณะของ มทรส. ได้พิจารณาหลักสูตรนี้อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตรในปี 2565 นอกเหนือจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดำเนินการอยู่แล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทรส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คาดว่าจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ในห้วงนี้ ถึง 27 พ.ย.64 จำนวน 648 คน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 183 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 273 คน คณะศิลปศาสตร์ 66 คน ส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการฝึกปฏิบัติไปแล้วในภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 39 คน รวมกับคณะอื่นที่ฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาปีที่ 1 ด้วยรวม 482 คน ใน 244 สถานประกอบการ โดยก่อนออกปฏิบัติ จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการ มาให้ข้อแนะนำ แก่นักศึกษาด้วย

นอกจากนั้น มทรส. ยังได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ” โดยมีข้อมูล ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา อาทิ รายชื่อสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนตำแหน่งงานว่างเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารวมทั้ง ศิษย์เก่าด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 658 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน