กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1333 ครั้ง

กองทัพเรือ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19” ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการตามศักยภาพความรู้ ความเชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบัน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้งในและต่างสถาบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถาบันทั้ง 4 ให้รู้จักแพร่หลายในวงกว้างต่อประเด็นความสนใจในหัวข้อของการจัดประชุม โดยให้มีการผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในแต่ละปี

สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการเสวนาได้ตามความสนใจ ผ่านทางโปรแกรม zoom โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้ารับฟังการเสวนาได้ที่ https://forms.gle/AWkHK49wyPwyYJUT8 สำหรับหัวข้อการบรรยายและการเสวนาประกอบด้วย

สำหรับวันที่ 9 กันยายน 2564 ในช่วงเช้าเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน” ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนักเรียนนายเรือ และนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษา” ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับช่วงบ่ายเป็นการจัดการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้และความต้องการด้านการสนับสนุนส่งเสริม” ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวข้อ “การดูแลสุขภาพ สวัสดิการและการบริการ” ดำเนินรายการ โดย ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พลเรือโท เคารพ แหลมคม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี จากนั้นจะเป็นการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์ COVID-19 กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยการเสวนาพิเศษ เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นาวาเอก รองศาสตราจารย์ นเรศ เพ็ชรนิน รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการเสวนาโดยนายกิตติ สิงหาปัด นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในช่วงพักกลางวัน จะเป็นการแสดงนิทรรศการออนไลน์และการแสดงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการนำเสนอสะท้อนแนวคิดนิสิต/นักศึกษาของแต่ละสถาบันในหัวข้อ “ผลกระทบการเรียนรู้ การรับมือและความต้องการรับการช่วยเหลือของนิสิตนักศึกษาช่วงสถานการณ์ COVID-19” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น และพิธีมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันครั้งถัดไป ปี 2565 (ครั้งที่ 23) พร้อมวีดิทัศน์ของสถาบันเจ้าภาพ และพิธีปิดการประชุม ทั้งนี้โฆษกกองทัพเรือได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตามรายละเอียดต่างๆ ข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้ารับฟังการเสวนาได้ที่ https://forms.gle/AWkHK49wyPwyYJUT8 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1333 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน