คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงมติเลือก “มณเฑียร เจริญผล” เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจเ

Read more
แสดง
ซ่อน