โครงการ “แสงสว่างเพื่อน้อง สิ่งของคลายความหนาว”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 900 ครั้ง

โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ. ร่วมกับ ชมรมยานยนต์ กฟผ. และกลุ่มพันธมิตรใน กฟผ. มอบเงิน มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์แสงสว่าง สิ่งของจำเป็น และอุปกรณ์คลายหนาวให้โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านป่าปุ๊ และโรงเรียนบ้านน้ำส่อง ตำบลผาบ่อง ตามโครงการ “แสงสว่างเพื่อน้อง สิ่งของคลายความหนาว” ท่ามกลางรอยยิ้มยินดีของครูและนักเรียนในพื้นที่กว่า 200 คน

นายธันยกร อุ่นพันธุ์วาท หัวหน้าหน่วยบริหารโครงการและชุมชนสัมพันธ์ (นบช-พส.) โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและทีม กฟผ.ประกอบด้วย นางสุนันท์ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการชมรมยานยนต์ กฟผ. และผู้ปฏิบัติฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) นายสมยศ พูลขวัญ กรรมการผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้า กฟผ. นางสาวน้องนุช สมวงศ์อินทร์ กรรมการชมรมวิทยุสมัครเล่น กฟผ. ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (อฟน.) นางสาวสงกรานต์ พูลขวัญ หัวหน้ากองสานสัมพันธ์และกิจกรรมชุมชน (กสกช-พ.) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) นางฐิติภัทร์ ภาณุไพศาล วิทยกรระดับ 9 กองประสานสื่อสารสายงานหลัก (กสห-ย.) ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) นางปฐมพร วงศ์พิพัฒน์ พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8 กองบริการทั่วไป (กบท-ห.) ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร (อหท.) นางทิพ ปานเจริญ หัวหน้าหมวดประสานงานเขื่อนคลองตรอนและเขื่อนผาจุก (มปตผ-ทข.) ฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน (อพพ.) และทีม กฟผ. ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้นักเรียน และครูโรงเรียนอนุบาลเมืองบ้านป่าปุ๊ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีนายนิติพงษ์ ชมคำ อาจารย์ใหญ่ คณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ โดยมี นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับคณะจากโครงการและทีมจาก กฟผ. ส่วนกลาง

หลังจากนั้น คณะจากโครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะทั้งหมด ได้เดินทางไปมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์แสงว่าง และสิ่งของจำเป็นให้นักเรียนและครูที่โรงเรียนบ้านน้ำส่อม หมู่ที่ 9 บ้านน้ำส่อม ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยากจนและกันดารมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในตำบลผาบ่อง โดยเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ผ่านถนนลูกรังและผ่านดอยสูงหลายดอยระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ไม่มีที่พักและห้องน้ำระหว่างทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ คณะต้องพักค้างที่โรงเรียน 1 คืน โดยมี อาจารย์ระวี ภิญโญภาพพงษ์ ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านน้ำส่อม และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และอำนวยสะดวกในการพักแรม ในโอกาสนี้คณะจาก กฟผ. ได้เลี้ยงไอศกรีมและอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ยากจนและพักอาศัยในพื้นที่รอบๆโรงเรียน โดยมี นักเรียนที่เดินทางไป-กลับบ้านโรงเรียน จำนวน 49 คน พักค้างที่โรงเรียน 51 คน เนื่องจากการเดินทางที่้ลำบากไกลและมีฐานะยากจน

อาจารย์ระวี ภิญโญภาพพงษ์ ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านน้ำส่อม กล่าวว่า โรงเรียนบ้านน้ำส่อม เป็นโรงเรียนบนดอยสูงที่ห่างไกล เดินทางลำบากและนักเรียนยากจนมาก ผู้ปกครอองส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ในพื้นที่ราบในหุบเขา โรงเรียนไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และไม่มีน้ำประปา ต้องขอบคุณคณะจาก กฟผ. โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้มาติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้าจนมีไฟฟ้าแสงสว่างในปัจจุบัน ครูและนักเรียนทุกคนดีใจมาก เงินที่ได้รับ จำนวน 100,000 บาท จะนำไปพัฒนาระบบประปาของโรงเรียนให้นักเรียนมีน้ำใช้สะดวกขึ้น โรงเรียนยังมีความขาดแคลนอยู่มากทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนอน อุปกรณ์กันหนาว และอื่นๆ เพราะเป็นโรงเรีนยากจนและห่างไกล ถนนและทางเข้าโรงเรียนยังเป็นหลุ่มเป็นบ่อ และผ่านดอยสูงหลายดอย ทั้งโรงเรียนมีรถยนต์ของอาจารย์ใหญ่เพียงคันเดียวที่ใช้ในการเดินทางไปมา และซื้อสิ่งของจำเป็นให้กับโรงเรียนและนักเรียน สิ่งที่หวังมากที่สุด คือ การสอนให้เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพและทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนต่อไป โรงเรียนขอขอบคุณทีม กฟผ.และทุกท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ สิ่งที่ได้รับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อโรงเรียนและนักเรียนทุกคนยิ่ง หากมีโอกาสขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้ง ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนได้ที่เบอร์ 06 1915 2698

นางสุนันท์ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการชมรมยานยนต์ กฟผ. ผู้ปฏิบัติฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) หัวหน้าคณะ กล่าวว่า ในนามของชมรมยานยนต์ กฟผ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อน้องเพื่อสังคมและเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ของ กฟผ. เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนา โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของ กฟผ. เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณนางทวิวรรณ ด่านวิไล ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและบริการ (ชจห.) ประธานชมรมยานยนต์ กฟผ. ที่เป็นประธานปล่อยขบวนในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ขอขอบคุณนายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) ที่สนับสนุนในทุกด้าน เพื่อให้เดินทางทำสิ่งที่ดีเพื่อส่วนรวมของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กฟผ. ในพื้นที่พัฒนาโครงการของ กฟผ. ในอนาคต ชมรมยานยนต์และพันธมิตรมีแผนจะเดินทางไปทำกิจกรรมดีๆ นี้ ที่ จ.ชุมพร ซึ่ง กฟผ. มีโครงการการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าล้านไร่ ของ กฟผ.

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 900 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน