“เฉลิมชัย” พร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจตอบได้ทุกประเด็น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2098 ครั้ง

“รัฐมนตรีเฉลิมชัย” พร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจตอบได้ทุกประเด็นหลังโชว์ผลงานปฎิรูปกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์คว้าแชมป์ “คุณธรรมและความโปร่งใส” ประจำปี 2564 ของปปช.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววันนี้ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลตามครรลองเสียงข้างมากข้างน้อยของระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย ในส่วนของตนพร้อมชี้แจงทุกประเด็นทั้งเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่มีการกล่าวหาหรือมีการตั้งข้อสงสัย เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ประกอบดุลยพินิจในการลงมติ ตนเชื่อว่าผลงานคือคำตอบที่ดีที่สุด โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้กำหนดไว้ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พบว่า หน่วยงานทั้ง 23 หน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีค่า ITA อยู่ในระดับ A โดยมีคะแนนภาพรวมทั้งสิ้น 92.67 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยการประเมินภาพรวมทั่วประเทศที่มีค่าเฉลี่ย 81.25 คะแนน ยิ่งกว่านั้นกระทรวงเกษตรฯ ยังคว้าอับดับที่ 1 ของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประเภทที่5 (กองทุนและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ) ในระดับ AA มากถึง 3 หน่วยงานได้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 98.52 % ตามด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 97.22 % และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 96.1 %

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ความก้าวหน้าพัฒนาของ 23 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและการทำงานหนักของทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการปฏิรูป 2 มิติ คือการปฏิรูปการบริหารราชการและการปฏิรูปการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป” ซึ่งเป็นคานงัดสร้างจุดเปลี่ยน ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3. ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน) 4. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบรูณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” 5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับผลคะแนนทั้ง 23 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ มีดังนี้

1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร 98.52 คะแนน ระดับ AA 2. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 97.22 คะแนน ระดับ AA 3. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 96.17 คะแนน ระดับ AA 4. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 94.71 คะแนน ระดับ A 5. การยางแห่งประเทศไทย 94.58 คะแนน ระดับ A 6. กรมพัฒนาที่ดิน 94.47 คะแนน ระดับ A 7. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93.86 คะแนน ระดับ A 8. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 93.80 คะแนน ระดับ A 9. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 93.14 คะแนน ระดับ A 10. กรมชลประทาน 93.11 คะแนน ระดับ A 11. สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 93.00 คะแนน ระดับ A 12. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 92.69 คะแนน ระดับ A

13. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 92.62 คะแนน ระดับ A 14. องค์การสะพานปลา 92.29 คะแนน ระดับ A 15. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 92.22 คะแนน ระดับ 16. กรมวิชาการเกษตร 92.07 คะแนน ระดับ A 17. กรมปศุสัตว์ 91.81 คะแนน ระดับ A 18. กรมส่งเสริมการเกษตร 90.60 คะแนน ระดับ A 19. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 90.22 ระดับ A 20. กรมประมง 90.21 คะแนน ระดับ A 21. กรมหม่อนไหม 89.09 คะแนน ระดับ A 22. กรมการข้าว 88.07 คะแนน ระดับ A 23. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 87.02 คะแนน ระดับ A

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน ITA 8,300 หน่วยงาน มีประชาชนเข้ามาร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 1,331,588 ราย แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 471,794 ราย และผู้รับบริการภาครัฐ 859,794 ราย ซึ่งเป็นการประเมินที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์ประเมินซึ่งต้องได้คะแนน 85% ขึ้นไป 4,146 หน่วยงาน คิดเป็น 49.95%

ทั้งนี้ การให้คะแนนความโปร่งใสหน่วยงานนั้น สามารถแบ่งเป็นเกรดต่าง ๆ ได้ดังนี้ เกรด AA 95-100 คะแนน / เกรด A 85-94.99 คะแนน / เกรด B 75-84.99 คะแนน / เกรด C 65-74.99 คะแนน / เกรด D 55-64.99 คะแนน / เกรด F 0-54.99 คะแนน โดยหน่วยงานที่ได้รับการประเมินแบ่งเป็น 8 ประเภท มีคะแนนเต็ม 100 คะแนนได้แก่ 1. ประเภทหน่วยงานธุรการขององค์การศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 2. ประเภทส่วนราชการระดับกรม 3. ประเภทรัฐวิสาหกิจ 4. องค์การมหาชน 5. กองทุนและหน่วยงานของรัฐ 6. สถาบันอุดมศึกษา 7. จังหวัด (เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด) 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2098 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน