ป.ป.ช.แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ภาค 5

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1502 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาค 5

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สู่สังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาค 5 ภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เต็มรูปแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อ “ผลลัพธ์และผลกระทบของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต” ซึ่งโครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำร่องจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตใน 27 จังหวัด ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขยายผลจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 สมาชิกชมรม STRONG เกิดการตื่นตัวจับตามอง แจ้งเบาะแส ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความกล้าในการให้ข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และการนำเสนอประเด็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังเห็นได้จากประเด็นข่าว ในปัจจุบัน เช่น โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรม การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดช่วงโควิด-19 โครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียนตลอดจนการทุจริตที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต พื้นที่ภาค 5 จำนวน 8 จังหวัด ดำเนินการโดย นางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 5 สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และนายนั้ง แสงเพชรไพบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มีผลการดำเนินงานเด่นของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ดังนี้

  1. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย : การเฝ้าระวังกรณีพบเสาไฟฟ้าอยู่กลางถนนภายหลังการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ
  2. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ : การจับตามองกรณีการรุกล้ำลำน้ำแม่สาบริเวณถนนสายแม่ริม – สะเมิง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  3. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน : การลงพื้นที่สังเกตการณ์ การปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนลาดยางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  4. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพะเยา : การสำรวจพื้นที่โครงการขุดลอกกว๊านพะเยา บริเวณโบราณสถานบ้านร่องไฮ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  5. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแพร่ : การเฝ้าระวังการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  6. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน : การลงพื้นที่ติดตาม การก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำปาง : การเฝ้าระวังโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
  8. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลำพูน : การจับตามองการดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ในพื้นที่ 3 อำเภอ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1502 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน