สนง.ป.ป.ช. เชิญภาคประชาชนร่วมปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ครั้งที่ 1

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1980 ครั้ง

วันนี้ (20 ก.ค.64) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต (สสร.) นำโดย นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group เพื่อพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในประเทศไทยอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงต่อการทุจริตในระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ในพื้นที่ภาค 3 จำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี นำมาจัดทำเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk Mapping) เพื่อใช้ร่วมกับฐานข้อมูลด้านอื่น ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. อาทิ สถิติคดี และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ภาค 3 ตลอดจนสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจาก 8 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80 คน ทั้งนี้ ภาพรวมผลการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ในพื้นที่ภาค 3 มีประเด็นที่สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตร่วมกันอภิปรายเพื่อแสวงหาแนวทางการนำข้อมูลความเสี่ยงต่อการทุจริตไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น ความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (ภัยแล้งและอุทกภัย) โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 (โครงการภายใต้กรอบวงเงินกู้ 4 แสนล้านบาท) โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสาธารณูปโภค (ถนน ไฟฟ้า ประปา) และการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการรุกล้ำทรัพยากรสาธารณะ (แหล่งน้ำ) เป็นต้น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1980 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน