“เอนก” ดึง 60 ผู้นำนิสิตนักศึกษาระดมสมองสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาชาติ

วันที่ 21 ส.ค.63 ศ.ดร.เอ

Read more
แสดง
ซ่อน