ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นภายใต้การศึกษา MR-MAP พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 เว

Read more
แสดง
ซ่อน