สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5-เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา ร่วมพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 204 ครั้ง

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นผู้มีอำนาจลงนาม กับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา โดย นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา เป็นผู้มีอำนาจลงนาม และได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายณรงค์ กือเย็น ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายรุ่งเรือง ไล้รักษา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพืชไร่ ปี 2565 กรรมการสภาสถาบันฯและผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ทั้ง 7 แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ บุคลกากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้ทำงานและมีรายได้ระหว่างเรียน จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดแนวทางการสร้างศูนย์บริการ ธุรกิจชุมชน ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันและต่อยอดพัฒนานวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และก้าวทันเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและพัฒนางานวิจัยภายใต้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของชุมชนร่วมกัน และร่วมกันดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการมีส่วนร่วม โดยผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมสร้างและร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้จบการศึกษามีความรู้ ทักษะ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยการขับเคลื่อนโครงการเน้นการสร้างผู้เรียนของสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ และคุณภาพ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการตอบโจทย์นโยบายรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ภายใต้โครงการผู้ประกอบการใหม่ หัวใจชุมชน โดยมีโครงการย่อย 4 โครงการดังนี้ 1. ปั้นนักขายสินค้าชุมชน 2. ปั้นนักช๊อปสินค้าชุมชน 3. ปั้นนักสร้างสรรค์ผลงานชุมชน 4. ปั้นนักนวัตกรชุมชน

ในการที่เน้นชุมชนเนื่องจากการพัฒนาคนในพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญและตอบโจทย์สร้างอาชีพท สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลในทัน ซึ่งทั้งหมดจะเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนร่วมกับวิทยาลัยฯในสังกัด ทันที สโลแกนที่ใช้สำหรับภาพรวมในความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย คือ Local ก็ เลอค่า โจทย์พัฒนาชุมชนหมายถึงโจทย์ที่ตอบสังคมใกล้ตัวที่เห็นผล ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากการเรียน การสร้างงานสร้างรายได้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 204 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน