ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 190 ครั้ง

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ อาคารส่วนบัญชาการ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก่อนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และให้โอวาทแก่กำลังพล โดยได้ชื่นชมในความตั้งใจและเสียสละของกำลังพลทุกนาย ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ และเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดทั้งปี ตลอดจนได้เน้นย้ำให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเช่นที่ผ่านมา และรักษาเอกลักษณ์ความเป็นทหารเรือ อันได้แก่ ความรักสามัคคีในหมู่คณะ ความโปร่งใสในการทำงาน และความซื่อสัตย์สุจริต ให้อยู่คู่กับกองทัพเรือตลอดไป เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราได้รักษาไว้มาจนถึงทุกวันนี้

ต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ทักทายกำลังพล ก่อนมอบของบำรุงขวัญให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งหน่วยงานกองทัพเรือที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ประกอบด้วย หน่วยส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาและวิจัย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการอำนวยการ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บรรลุตามนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ปรับปรุง พัฒนาหน่วย และองค์บุคคลในทุก ๆ ด้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ทั้งนี้ พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 56 ของกองทัพเรือ โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก เชิงชายฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายหลัก 9 ด้าน โดยมุ่งเน้นนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือท่านที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงของกองทัพเรือ และเพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือที่กำหนดไว้คือเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการ สำหรับนโยบายหลัก 9 ด้าน มาจากยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2560 – 2580

ซึ่งเป็นแผนแม่บทการพัฒนากองทัพเรือด้านต่าง ๆ และนโยบายกองทัพเรือระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 มีแผนการดำเนินการที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราการจัดอัตรากำลังแทนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. การพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพเรือ การพัฒนาความร่วมมือด้านการข่าว ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทุกมิติทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมกำลังและใช้กำลัง โดยพัฒนาการฝึกให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงทะเล โดยมุ่งเน้นการฝึก 6 ส่วนหลัก ได้แก่ ด้านเรือดำน้ำ ด้านการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ด้านการป้องกันและควบคุมท่าเรือ ด้านการช่วยเหลือและกู้ภัยเรือดำน้ำ แนวทางการใช้กำลังของ กองทัพเรือ พ.ศ.2563 และ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ การพัฒนาขีดความสามารถของฐานทัพท่าเรือและสถานีเรือต่าง ๆ และพัฒนาการฝึกด้านการส่งกำลังบำรุง การดำรงความพร้อมของระบบควบคุมบังคับบัญชาสั่งการและสถานีตรวจการณ์ (C4ISR) ตามแนวความคิดของสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NETWOIRK CENTRIC WARFARE : NCW) การพัฒนาขีดความสามารถและกลไกความร่วมมือการบริหารจัดการภัยพิบัติของกองทัพเรือ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางทหาร โดยให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์หลัก/สำคัญที่สามารถนำไปสู่สายการผลิตและใช้ในราชการภายในกองทัพเรือและการพัฒนาการบริหารจัดการภายในของกองทัพเรือให้มีมาตรฐานสากล เป็นองค์กรสมรรถนะสูง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 190 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน