กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 27-28 มิ.ย. นี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 124 ครั้ง

กองทัพเรือ ร่วมกับ “สภากาชาดไทย กำหนดให้มีการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 27 และวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ซึ่งการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตนี้ เป็นไปตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ให้กองทัพเรือจัดการบรรเลงเพลงคลาสสิก โดยวงดุริยางค์ราชนาวี เพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศ และหาเงินรายได้บำรุงสภากาชาดไทย โดยใช้ชื่อการแสดงดนตรีว่า กาชาดคอนเสิร์ต ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 สืบมา

สำหรับเงินรายได้จากการร่วมบริจาคนั้น สภากาชาดไทย จะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในทุกรูปแบบ เช่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย วาตภัย สาธารณภัยต่าง ๆ โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิต เป็นต้น ทั้งนี้กองทัพเรือจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการ และนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ ดังที่กล่าวแล้ว

อนึ่ง สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2436 (ร.ศ.112) เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับเขตแดนริมฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ส่งผลให้มีการสู้รบเกิดขึ้น อันเป็นเหตุให้มีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก แต่ยังไม่มีองค์การกุศลใดช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นกิจลักษณะ ดังนั้นท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) จึงได้เชิญชวนกลุ่มสตรีไทยช่วยกันเรี่ยไรเงิน และสิ่งของเพื่อส่งไปช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บ ตลอดจนมีความเห็นว่าควรมีองค์การใดองค์การหนึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของทหาร เช่นเดียวกับองค์การกาชาดของต่างประเทศ จึงได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยศ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ขอให้ทรงเป็นชนนีบำรุง คือ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดตั้งองค์การ เพื่อบรรเทาทุกข์ยากของทหาร เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง และมีพระราชดำริว่า เป็นความคิดที่ต้องด้วยแบบอย่างอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง สภาอุณาโลมแดง และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2436 ซึ่งต่อมาได้ถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย

ปัจจุบัน สภากาชาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินการอันเป็นสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล และพึงได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากรัฐ โดยมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัต และนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเป็นที่พึ่งของประชาชน ในส่วนของการแสดงกาชาดครั้งที่ 49 นี้บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ดุริยางค์ราชนาวี ซึ่งเป็นวงดนตรีของกองทัพเรือ และเป็นวงดนตรีเพียงวงเดียวที่ได้บรรเลงดนตรีถวายหน้าพระที่นั่ง ในงานพระราชทานเลี้ยงพระราชอาคันตุกะ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2549

และเนื่องจาก วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นการครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของทหารเรือ และประชาชน กองทัพเรือจึงจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยชื่อการแสดงว่า “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ โดยการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีศิลปินรับเชิญทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ก้อง สหรัถ สังคปรีชา จิ๋ว ปิยนุช เสือจงพรู กิต กิตตินันท์ ชินสำราญ อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ วิน วศิน พรพงศา และ ผิงผิง สรวีย์ ธนพูนหิรัญ ซึ่งจะร่วมขับร้องกับนักร้องจากกองดุริยางค์ราชนาวีอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้การแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 กำหนดให้มีการแสดง 2 วัน ในเวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย โดยในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ารับชมการแสดง ส่วนในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนิน

สำหรับผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ โดยสภากาชาดไทย จะนำส่งข้อมูลผ่านระบบ E – Donation ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้บริจาคแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (สำหรับนิติบุคคล) จะได้รับการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่หากไม่ประสงค์แจ้งข้อมูลข้างต้น จะได้รับการลดหย่อนภาษี 1 เท่า ทั้งนี้สามารถโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ บัญชีเลขที่ 115 – 1 – 07541 – 1 และ บัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 662 – 3 – 43960 – 9 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49” สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 5683

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 124 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน