3 สมาคมท้องถิ่น ผนึกกำลังก้าวข้ามความขัดแย้ง มุ่งพัฒนาประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 74 ครั้ง

วันนี้ (22 ก.พ.66) ที่ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 3 สมาคมท้องถิ่น ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) “ท้องถิ่นรวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวข้ามความขัดแย้ง เป็นกลไกพัฒนาประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ”

โดย 3 สมาคม องค์กรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) “ท้องถิ่นรวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวข้ามความขัดแย้ง เป็นกลไกพัฒนาประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ” ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและผนึกกำลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งทำงานตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศ ร่วมมือทำหน้าที่เป็นกลไกและหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลตามหลักการกระจายอำนาจเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล

ทั้งนี้ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมมือกันพัฒนาผลักดัน ให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 74 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน