ครบรอบ 68 ปี สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มุ่งมั่นเสริมภาพลักษณ์ทร. สู่มืออาชีพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 534 ครั้ง

เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในการจัดงาน ครบรอบ 68 ปี วันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.) มุ่งมั่นเสริมภาพลักษณ์ทร.สู่มืออาชีพ

          วันนี้ (2 ก.พ.66) พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ครบรอบ 68 ปี ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบวงสรวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล ณ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมีข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี

          สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2498 โดยได้จัดตั้งพร้อมกับกองกิจการทหารเรือ อย่างไรก็ตาม ในเริ่มแรกมีการเรียกชื่อสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือในหลายลักษณะ โดยแปรผันตามหน้าที่ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน เช่น กรมปลัดทหารเรือ หรือ สภากองทัพเรือ เป็นต้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2498 ได้มีการปรับปรุงหน้าที่ของข้าราชการกองทัพเรือในส่วนกระทรวงกลาโหม จึงได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือขึ้นอย่างเป็นทางการ

          สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.) เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพเรือ ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่คือ ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานธุรการให้กับผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย ตลอดจนดำเนินงานและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของกองทัพเรือผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่สายตามวลชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นถึงภารกิจ บทบาทของกองทัพเรือที่ปกป้องความมั่นคงของชาติ ธำรงรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชนในยามมีภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ในปัจจุบัน พลเรือตรี อนุวัต ดาผิวดี ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการกองทัพเรือ และมี นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต และ นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ เป็นรองเลขานุการกองทัพเรือ

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กอง 1 แผนก คือ

          1. กองเลขานุการ มีหน้าที่วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การรับรอง การบริการ และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและสถานที่ทำงานของผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย โดยในปัจจุบัน นาวาเอก ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ เป็นผู้อำนวยการกองเลขานุการ

          2. กองประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมาย ตลอดจนเผยแพร่วิทยาการและเป็นศูนย์รวมในด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในปัจจุบัน นาวาเอก พันณรงค์ ยุทธวงศ์ เป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

          3. แผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การรักษาความปลอดภัย การส่งกำลัง และการบริการของสำนักงาน

          จากการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจะเห็นว่า งานด้านเลขานุการ กองเลขานุการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของการดำเนินงานเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้น กองประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา และของกองทัพเรือในด้านการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การเตรียมกำลังทางเรือให้พร้อม เพื่อป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันท่วงที

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 534 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน