มทร.สุวรรณภูมิ คว้าอันดับ 3 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022 กลุ่มราชมงคล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 665 ครั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Rankings เป็นการจัดเพื่อประเมินและเปรียบเทียบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งการบูรณาการไปกับการเรียนการสอนในหลักสูตร และการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสีเขียว มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 6 ด้าน ในแต่ละเกณฑ์จะมีรายละเอียดของตัวชี้วัด ตั้งแต่ 5-11 ตัวชี้วัด ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีคะแนนกำหนดไว้อย่างชัดเจน

มทร.สุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Rankings 2022 เป็นปีแรก ผลปรากฎคว้าอันดับที่ 32 จาก 47 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย คว้าอันดับที่ 3 จากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเป็นอันดับที่ 514 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 1,050 แห่งใน 85 ประเทศทั่วโลก โดยได้คะแนนรวม 5,970 คะแนน คะแนนแบ่งตามเกณฑ์ตัวชี้วัดดังนี้

1. สถานที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนน 1,060 คะแนน คิดเป็น 70.67% 2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้คะแนน 1,000 คะแนน คิดเป็น 47.62% 3. การจัดการขยะ ได้คะแนน 1,350 คะแนน คิดเป็น 75% 4. การจัดการน้ำ ได้คะแนน 700 คะแนน คิดเป็น 70% 5. การขนส่ง ได้คะแนน 810 คะแนน คิดเป็น 45% และ 6. การศึกษาและวิจัย ได้คะแนน 1,050 คะแนน คิดเป็น 58.33%

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ กล่าวต่อว่า มทร.สุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน 4 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานในทุกหมวดอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการกำกับติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและยั่งยืน Green University คือ การบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนาเพื่อไปสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วางแผนการดำเนินการโครงการ RUS Green ในปีพ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Rankings ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 665 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน