ปธ.ศาลฎีกา มอบนโยบาย-พัฒนาโครงการสร้างมาตรฐาน “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” หลังรับตำแหน่งครั้งแรก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 772 ครั้ง

โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา ประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม-สนง.ศาลยุติธรรม มอบนโยบายหลังรับตำแหน่งครั้งแรก พร้อมพัฒนาโครงการสร้างมาตรฐาน รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน เน้นความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรมครั้งแรก ระหว่างผู้บริหารศาลยุติธรรมทั่วประเทศ และสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารศาลฎีกา ภายหลังประธานศาลฎีกา เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 โดยกำหนดการประชุมเรื่อง นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา เพื่อให้ผู้บริหารศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม รับทราบถึงนโยบายประธานศาลฎีกา ภายใต้แนวคิด รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน และแผนปฏิบัติการของสำนักงานศาลยุติธรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อร่วมกันนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้สนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี การบริหารงานธุรการ พัฒนายิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ มีเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดีและสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ สำหรับแผนปฏิบัติการของสำนักงานศาลยุติธรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกาฯ

ในข้อ รักศาล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรมมีความรักความผูกพันในองค์กรและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการประชาชนนั้น จะดำเนินการรวม 11 โครงการ ประกอบด้วย การประกาศเจตจำนง ปลูกฝังค่านิยมองค์กร แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นบุคลากรของสำนักงานศาลยุติธรรม, โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรศาลยุติธรรม, โครงการสำรวจ ศึกษา และพัฒนาโครงสร้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานธุรการศาลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคศาลดิจิทัล, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม, โครงการพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย, โครงการสัมมนาวิชาการสัญจรแก่บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม, โครงการรักษ์ศาลสีขาว ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากรต่อองค์กร, โครงการส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างองค์กร โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วม, โครงการประชุมร่วมระหว่างผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมในศาลชำนัญพิเศษ, โครงการเข็มเชิดชูเกียรติผู้ประนีประนอมหรือบุคคลอื่นที่เสียสละและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้พลังงานทางเลือกทดแทน

ในข้อ ร่วมใจ ที่มุ่งเน้นให้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีจิตใจบริการ พร้อมอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม อย่างทั่วถึงและมีมาตรฐานเดียวกัน มี 5 โครงการที่จะดำเนินการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีในศาลสูง เช่น การเพิ่มจำนวนผู้พิพากษาในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ทำหน้าที่ยกร่างคำพิพากษา, โครงการบริหารจัดการคดีอย่างมีประสิทธิผล เช่น การจัดตั้งหน่วยรับผิดชอบส่งเสริมพัฒนางานศาลดิจิทัลและนวัตกรรม, การกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางบริหารจัดการคดี, โครงการพัฒนามาตรฐานขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานศาลยุติธรรม, โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลคดีบุคคลล้มละลายของศาลล้มละลายกลางกับศาลยุติธรรมอื่นทั่วประเทศ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบังคับคดี และการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติดด้วยการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เช่น การพัฒนาระบบสำนวนบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาเพื่อรองรับโทษปรับในคดียาเสพติด

ในข้อ รับใช้ประชาชน ที่มุ่งเน้นยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมนั้น พร้อมดำเนินการใน 7 โครงการ ดังนี้ โครงการกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนหรือคู่ความมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง, โครงการลดความยุ่งยากในการติดต่อราชการ, โครงการประชาชนกับการเข้าถึงความคืบหน้าของคดี, โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาคดีบางประเภทให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านกลไกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การยื่นคำขอจัดการมรดกผ่านระบบ e-Filing, โครงการกระจายการเข้าถึงความยุติธรรมในคดีแรงงานให้ทั่วถึง เช่น การจัดตั้งศาลแรงงาน (สาขา) หรือศาลแรงงานจังหวัด, โครงการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของล่ามศาลและการจัดหาล่ามศาลให้ครอบคลุมทุกประเภทคดี และโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ

การนำนโยบายประธานศาลฎีกา และแผนปฏิบัติการของสำนักงานศาลยุติธรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยความเป็นเอกภาพบนบรรทัดฐานเดียวกันของศาลยุติธรรมทั่วประเทศและสำนักงานศาลยุติธรรมนี้ จะส่งผลให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีและสังคม ได้รับการอำนวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม เสมอภาค ทั่วถึง และเสียค่าใช้จ่ายน้อย สอดคล้องกับหลักการ รับใช้ประชาชน ตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ 3 ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรมร่วมกันให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มกำลังความสามารถโดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 772 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน