107 ปี กรมราชทัณฑ์ ยึด “6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1404 ครั้ง

107 ปีกรมราชทัณฑ์ มุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงระบบทัณฑปฏิบัติ เน้นการทำงานที่โปร่งใสตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมพัฒนาการส่งต่อผู้พ้นโทษและลดการกระทำผิดซ้ำ

วันนี้ (10 ต.ค.65) เวลา 07.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีพราหมณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 107 ปี ณ อาคารกรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

นายอายุตม์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 107 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตราบทุกวันนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลน้อมถวายสักการะ ด้วยมโนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ และพร้อมที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ ในการที่จะควบคุม แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี มีคุณค่า และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า ในห้วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นราชทัณฑ์ยุคใหม่ภายใต้นโยบาย Next Normal ชีวิตวิถีถัดไป ด้วยการดำเนินนโยบายทุกมิติ ทั้งวิธีคิด วิธีปฏิบัติและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น “ลดความแออัดในเรือนจำ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างโอกาสกลับสู่สังคม พัฒนาสิทธิผู้ต้องขัง พัฒนาบุคลากร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ แก้ไขปัญหาทุจริตในระบบราชทัณฑ์”

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีผลการดำเนินการที่สำคัญ คือ การควบคุมดูแลผู้ต้องขังอย่างมีมาตรฐาน การดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง การป้องกันปราบปรามยาเสพติดและการบำบัดรักษา การฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงาน เช่น นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เรือนจำท่องเที่ยว ร้าน Cook & Coff รวมถึงการดำเนินงานสาธารณะผู้ต้องขังในการขุดลอกท่อภายนอกเรือนจำ โดยมีนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะ จากเรือนจำ 45 แห่งทั่วประเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ด้วยการอบรมโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือศูนย์ CARE และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานราชทัณฑ์ ทั้งการให้บริการเยี่ยมญาติออนไลน์ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 107 ปี กรมราชทัณฑ์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแล แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย ภายใต้แนวคิด “6 เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์” ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล การปรับปรุงระบบทัณฑปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักทัณฑวิทยา การสร้างความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล การสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ และการส่งต่อผู้พ้นโทษและลดการกระทำผิดซ้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่องานราชทัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1404 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน