กฟผ. เดินหน้าขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว หนุนองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง มุ่งขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 340 ครั้ง

กฟผ. มอบห้องเรียนสีเขียว “Smart Green Learning Room” แก่โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น สร้างพลังเยาวชนให้มีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบห้องเรียนสีเขียว “Smart Green Learning Room” จาก กฟผ. ให้แก่โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานงานราชการและโรงเรียนในพื้นที่ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือในโครงการความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทัศนคติและอุปนิสัยที่ดีในการใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นโครงการด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขยายผลสู่ครอบครัว สังคม และชุมชนโดยรอบต่อไป

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ตั้งแต่ปี 2541 โดยจัดทำห้องเรียนสีเขียวพร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ และโรงเรียนในเครือข่าย รวม 940 แห่งทั่วประเทศ อันเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามนโยบายของ กฟผ. เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

ที่ผ่านมา กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ โดยสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพลังเยาวชนผ่านกิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียว ตลอดจนขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 2563 กฟผ. ได้ต่อยอดห้องเรียนสีเขียวเดิมสู่ Smart Green Learning Room ที่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site สามารถเชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ได้ โดยเริ่มดำเนินการในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 15 แห่ง และขยายผลสู่โรงเรียนในเครือข่ายของโครงการฯ

นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ด้วยการสนับสนุนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านดังกล่าว ทั้งยังได้รับการดูแลจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับปรุงบริเวณสถานที่ให้สวยงาม และช่วยพัฒนานักเรียนแกนนำห้องเรียนเสมือน ครูและบุคลากรหลัก เพื่อให้สามารถใช้ห้องเรียนสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่

สำหรับโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม เป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวแห่งที่ 941 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในแผนงานสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคาร์บอนต่ำ จึงได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวแบบ Smart Green Learning Room ขึ้น นำไปสู่สังคมการเรียนรู้สีเขียว หรือ Green Learning Society ที่ยั่งยืนต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 340 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน