ผบ.ทร. เยี่ยมอำลา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 482 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้ (18 ก.ย.65) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

โดยในเวลา 10.10 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางถึง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพล

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวชื่นชม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ว่า “กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่กองทัพเรือได้มอบหมายให้รับผิดชอบหน้าที่ด้านความมั่นคง เพื่อรักษาอธิปไตย และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อนทหารได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน ส่งผลให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย สร้างความอบอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นว่า หน่วยงานของท่าน มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สำคัญที่มอบหมายได้ในทุกสถานการณ์ ผมมีความภาคภูมิใจและขอขอบคุณท่านทั้งหลาย พร้อมทั้งขอฝากให้ท่านรักษามิตรภาพที่ดีกับพี่น้องประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ กระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้น และที่สำคัญอย่างยิ่ง ผมขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษากองทัพเรือของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นรากฐานเนื้อแท้ที่ก่อร่างสร้างความเป็นชาติ และยังคงอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยอย่างมีนัยยะสำคัญตราบจนปัจจุบัน ความมั่นคงเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะร่วมกันทำนุบำรุงให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อให้ประเทศชาติของเรายังดำรงมั่นคงและเจริญงอกงามสืบต่อจนถึงลูกหลานตลอดไป”

ในช่วงบ่าย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด 182 บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก และเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน พร้อมแสดงความชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในขณะที่ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดเล็ก เพื่อมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่ทางโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด ณ บ้านแหลมเทียน อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยในวันที่ 19 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ มีกำหนดเดินทางไปมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมบวชป่า ณ เขาดินแดง ในพื้นที่เกาะกูด จังหวัดตราด

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 55 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือ ให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น นำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ต้องดูแลหน่วยและสวัสดิการ กำลังพลชั้นผู้น้อย ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

สำหรับ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เกิดขึ้นตามที่ กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ปัจจุบันคือ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้สั่งการให้ กองทัพเรือรับผิดชอบ ในการป้องกันพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมทั้งให้มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเรือประมง ในน่านน้ำไทย และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำกัมพูชา เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน โดยมีกองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1/1 ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายในซึ่ง กองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น จึงสั่งการให้ กองทัพเรือจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เมื่อ 3 พฤษภาคม 2522 เพื่อควบคุมบังคับบัญชากำลังทั้งสิ้นที่ปฏิบัติในพื้นที่ทั้งด้านการป้องกันชายแดน และการรักษาความมั่นคงภายใน

ทั้งนี้ ภารกิจของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในปัจจุบัน คือการป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อำนวยการในการปกครองพื้นที่ ควบคุมรักษาระเบียบ /ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีระยะทางตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร

ในส่วนของ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด (นปก.) เป็นหน่วยเฉพาะกิจของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) มีที่ตั้งหน่วยบนเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด โดยกองทัพเรือจัดตั้งหน่วยตรวจการณ์พิเศษที่ 1 บนเกาะกูด เมื่อปี พ.ศ.2521 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2529 กองทัพเรือได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อจากหน่วยตรวจการณ์พิเศษที่ 1เป็นหน่วยปฏิบัติการเกาะกูด จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2534 สอ.รฝ. อนุมัติให้ กรมรักษาฝั่งที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดกำลัง

ทั้งนี้ นปก. มีภารกิจ ได้แก่ การป้องกันการคุกคามทางทะเล และทางอากาศ คุ้มครองเรือประมงไทย สนับสนุนการปฏิบัติการของเรือและกำลังทางบก ปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์กับส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่เพื่อความสัมพันธ์อันดีและง่ายในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 482 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน