ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 412 ครั้ง

วันนี้ (15 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งด้านฝ่ายอำนวยการ ด้านกำลังรบ ด้านยุทธบริการ และด้านการศึกษาวิจัย แถวรับฟังโอวาทจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ

สำหรับกรมฝ่ายอำนวยการมีหน้าที่เป็นผู้ประสานการกำกับดูแล ให้หน่วยได้ปฎิบัติตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกัน โดยนำปัจจัยด้านต่าง ๆ มาประกอบและสามารถประเมินสถานการณ์ สำหรับฝ่ายอำนวยการหลักของผู้บังคับบัญชา แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1.) ด้านกำลังพล 2.) ด้านการข่าว 3.) ด้านยุทธการและการฝึก 4.) ด้านส่งกำลังบำรุง 5.) ด้านกิจการพลเรือน มีหน้าที่ ๆ สำคัญของฝ่ายอำนวยการ คือ 1.) การใช้ข่าวสาร 2.) การทำประเมินสถาณการณ์ 3.) การใช้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา 4.) การจัดทำแผน/คำสั่ง 5.) การกำกับดูแลนโยบายของผู้บังคับบัญชา

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการยำนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบให้ไปแปลงเป็นแผนการปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมในหลายรายการ อาทิ การจัดทำแนวทางการรับราชการด้านกำลังพลใหม่ เน้นให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสมากขึ้นในการก้าวขึ้นมาบริหารงานกองทัพ การกำกับดูแลงานทางด้านการส่งกำลังบำรุง โดยเฉพาะสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ และสิ่งอำนวยความสะดวกของกำลังพล ที่เป็นประโยชน์และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า การดำเนินการด้านสื่อสารและเทคโนโลยีในภาพรวม โดยเฉพาะ ในเรื่องระบบ Network Centric Warfare รวมถึงงานกิจการพลเรือน

นอกจากนี้ ทุกหน่วยยังร่วมใจกับโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม การฟื้นฟูศูนย์ฝึกทหารใหม่ การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ใหม่ โดยเฉพาะ UAV ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ การสาธารณสุขโดยเฉพาะการตรวจรักษารวมถึงการระวังป้องกันโควิด 19 ให้กับหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือ สำหรับการช่วยเหลือประชาชนนั้น โดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ อาทิ อุทกภัย และ การขจัดคราบน้ำมันในทะเล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งล้วนเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจจากกำลังพลทุกนายที่ ปฎิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเอง อย่างเต็มกำลังและ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตลอดมา

“…. ภาพรวมของกองทัพเรือ ได้มีการพัฒนาไปมาก จากเจตนารมณ์และนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงนโยบายที่ผมได้ ให้แนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างปีตามสถานการณ์ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่มีความท้าทายหลายประการ ทั้งจากสถานการณ์ความขัดแย้งของมหาอำนาจ ทำให้กองทัพเรือต้องดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ และสร้างสมดุลย์กับต่างประเทศอย่างเร่งด่วน จากการเปิดประเทศหลังโควิด หลังจากปิดมาสองปีเศษ ที่ทำให้หน่วยต่างๆต้องปรับตัว และฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาใหม่

ผมขอแสดงความชื่นชมและ ขอขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานในปีนี้ และขอฝากให้ท่านทั้งหลาย ให้มุ่งมั่นในการพัฒนากองทัพเรือของเราให้ก้าวหน้า ยิ่งขึ้นๆไป รวมถึงขอให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยความรักความสามัคคี ด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น เพื่อให้ประเทศชาติและกองทัพเรือของเรา ยังดำรงความมั่นคง และเป็นสถาบันหลักของชาติ มีความเจริญงอกงามสืบไป ….”

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 55 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือ ให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ต้องดูแลหน่วยและสวัสดิการ กำลังพลชั้นผู้น้อย ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 412 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน