บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) รับรางวัล Best Asset Manager จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 692 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)”) นำโดย นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร (ขวาสุด) นางสาววิภาดา จิรพณิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายตราสารทุน และนางสาวรสริน ธรรมรัตยานนท์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ รับรางวัล Best Asset Manager ประเภทกองทุนหุ้น หรือ Equity Funds จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia นิตยสารการเงินชั้นนำด้านการลงทุนสถาบันที่ก่อตั้งมากว่า 15 ปี โดยมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลการลงทุนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ตลอดจนข้อมูลการลงทุนทั้งในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย แปซิฟิก ให้กับนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ

ทั้งนี้ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสอุบัติใหม่โควิด-19 ในต้นปี 2563 ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่ท้าท้าย แต่ด้วยความมุ่งมั่นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่เป็นหัวใจ นั่นคือ “การบริหารเงินให้กับบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย” และ “การบริหารกองทุนรวมให้กับผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์” เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ด้วยการนำศักยภาพในการบริหารเงินลงทุนในฐานะนักลงทุนสถาบันของกลุ่มการลงทุนของเอไอเอที่มีมาอย่างยาวนาน ส่งมอบให้กับลูกค้า เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ให้ได้รับการดูแลในแบบเดียวกัน ทำให้การจัดตั้ง บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) รวมถึงการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ จึงเกิดขึ้น

ปัจจุบัน กองทุนหุ้นไทยทั้ง 3 กองทุนของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ได้แก่ กองทุน AIA Enhanced SET50 กองทุน AIA Thai Equity และกองทุน AIA Thai Equity Discovery ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ถือเป็นกองทุนคุณภาพระดับต้น ๆ สำหรับกองทุนหุ้นในประเทศไทย ดังนั้น การได้รับรางวัลดังกล่าว จึงเป็นเครื่องการันตีที่ตอกย้ำถึงศักยภาพของกระบวนการทำงาน และทีมงานการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) และกลุ่มการลงทุนของเอไอเอ ซึ่งยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ต่อไป

แหล่งข้อมูล: บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

คำเตือน

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียด เงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมทั้งศึกษาทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

• การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

• ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำสงวนสิทธิ์

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

– เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน  และตอบสนองความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง ไม่อาจตีความได้ว่าเป็นคำเสนอ, คำแนะนำ หรือคำชักชวนให้เข้าทำธุรกรรมหรือเป็นการยอมผูกพันตามธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง, การซื้อขาย หรือกลยุทธ์การลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดซึ่งออกหรือบริหารจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.เอไอเอ”) หรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท เอไอเอ”) ที่อยู่ในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศซึ่งไม่ได้รับมอบอำนาจให้ทำข้อเสนอดังกล่าวต่อบุคคล ไม่มีส่วนใดๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ จะถูกตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ภาษีอากร กฎหมาย หรือคำแนะนำอื่น ๆ การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงที่ปรากฏในเอกสาร ทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งปรัชญาในการลงทุนของเราเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำจากกลุ่มบริษัทเอไอเอ

– ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ควรใช้เป็นหลักเพื่อการตัดสินใจลงทุน เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารงานวิจัยและไม่ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในการวิจัยเกี่ยวกับการลงทุน ข้อคิดเห็นและการกล่าวถึงหลักทรัพย์รายตัว เป็นไปเพื่อยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวแทนของความเห็นจากทุกหน่วยงานในกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากนี้ บลจ.เอไอเอ ไม่รับรองหรือการรับประกันความน่าเชื่อถือ, ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลแต่อย่างใด ความคิดเห็น, การคาดคะเน, การประมาณการ และข้อมูลอื่น ๆ ในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ เป็นของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นับแต่วันที่ที่ลงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ และอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า กลุ่มบริษัท เอไอเอ อาจมีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์หรือตราสารที่กล่าวถึงในเอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ การคาดคะเนใดๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานของประเทศ, ตลาด, หรือบริษัทต่าง ๆ ไม่ได้แสดงถึงหรืออาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นจริง

– ผลการดำเนินงานในอดีต และแนวโน้มหรือการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดใด ๆ ไม่ได้แสดงถึงผลการดำเนินงาน ในอนาคตของแผนการหรือสินทรัพย์ที่ลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียเงินต้น

– บลจ.เอไอเอ และกลุ่มบริษัทเอไอเอ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการอ้างอิง ข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการประมาทเลินเล่อของของบลจ.เอไอเอหรือไม่ก็ตาม

– ท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อนทำการตัดสินใจลงทุน รวมถึงพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบถึงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับท่าน อาทิ ทักษะด้านการลงทุน เงินทุน รูปแบบการลงทุนทั้งหมด

– ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จะต้องไม่ถูกเปิดเผย ใช้ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงต้องไม่ถูกทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลได้

– เอกสาร/เอกสารประกอบการนำเสนอ ฉบับนี้ อาจจะถูกใช้ และ/หรือ รับมอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศของท่าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 692 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน