“กรมราชทัณฑ์” รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2025 ครั้ง

วันนี้ (6 ก.ย.65) ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ขึ้นรับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” พร้อมร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “องค์กรคนดี คือ หัวใจยุทธศาสตร์ของชาติ” โดย พล.อ.วีรวิท คงศักดิ์ ประธานคณะทำงานคนดีสังคมดี

โดยการมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ในครั้งนี้  คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564 และขยายครอบคลุมตามมติคณะรัฐมนตรีจนถึง พ.ศ. 2565) โดยมีเป้าหมายหลัก ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนไทยในทุกช่วงวัย (Generation) ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอยู่ในจิตสานึกของคนไทยให้เกิดความรัก ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้แต่งตั้งคณะทำงานคนดี สังคมดี มีหน้าที่และอำนาจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ในระดับประเทศ ให้มีการยกย่องเชิดชูองค์กรคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนในสังคมที่จะประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมอันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมเกิดความสงบสุข ด้วยเหตุนี้ กรมราชทัณฑ์ จึงเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” เพื่อยกย่องชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาล เป็นที่ประจักษ์ในสังคมเป็นองค์กรคนดี เป็นต้นแบบองค์กรคนดีที่สามารถพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรและบุคลากรภายในองค์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ รวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้สามารถนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ที่ได้ให้เกียรติและสนับสนุนองค์กรในภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยกรมราชทัณฑ์ จะขอมุ่งมั่นทำความดี และพัฒนาศักยภาพของการปฏิบัติงานในด้านการควบคุมดูแล ตลอดจนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และสิ่งสำคัญคือบุคคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์จะขอรักษาความเป็น องค์กรคนดี ตามหลักคุณธรรมนี้ไว้ตลอดไป  

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2025 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน