“องคมนตรี” ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 400 ครั้ง

“องคมนตรี” ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital จัดบริการแบบ New Normal ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ และการแพทย์แผนไทยครบวงจร

วันนี้ (20 ก.ค.65) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรโรงพยาบาลฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยแพทย์หญิง พชรภัทร ธงศิลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสาไห้ ฯ บรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงพื้นที่ 16 ไร่ 2งาน ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2534 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลและในปี พ.ศ.2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษารวมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รับผิดชอบประชากร 27,991 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 13 แห่ง มีบุคลากรทั้งหมด 196 คน

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ และเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิทัลแบบพกพา 4 เครื่อง และในปีงบ 2563 ได้รับการสนับสนุนยูนิตทำฟัน ปีงบประมาณ 2564 ได้รับ เครื่องฟอกอากาศจำนวน 10 เครื่อง หุ่นยนต์ปั่นโต 1 เครื่อง ถังออกซิเจน 8 ท่อ ระบบ Smart Hospital พัฒนาการให้บริการที่ทันสมัย และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ใช้ที่โรงพยาบาลสนาม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บ้านเมืองไทย และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับรู้ รับทราบ และนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานและดำเนินชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตน ตลอดจนนำไปเผยแพร่ขยายผลให้แก่บุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน ได้นำไปเป็นหลักในการปฏิบัติในวิถีชีวิต ที่สำคัญก็คือน้อมนำคุณธรรมในพระบรมราโชวาทไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง ด้วย

จากนั้น องคมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ การแพทย์แผนไทย ศูนย์ร่วมสุข เยี่ยมชมกิจกรรม หน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล การบริการทันตกรรม และ บริการโรคผิวหนัง โดยกรมการแพทย์ และเยี่ยมผู้ป่วยในพร้อมมอบของเยี่ยม จำนวน 20 ราย เยี่ยมชมระบบ Smart Hospital ลดระยะการรอคอย ลดความคลาดเคลื่อนทางยา และปลูกต้นไม้ ต้นศรีตรัง ณ สนามหน้าโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ปัจจุบัน โรงงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี เป็น Smart Hospital ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบบริการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วผู้รับบริการ และปรับระบบบริการแบบ New Normal สำรองเวชภัณฑ์ใช้ได้ 4 เดือน จัดห้องแยกโรค ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะโรค 40 เตียง มีคลินิกเฉพาะโรคทางเดินหายใจ และเข้มมาตรการป้องกันโรค DMHT ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ได้เปิดบริการกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน บริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร บริการคลินิกกัญชา ใช้ยากัญชาแผนไทยและน้ำมันกัญชา (สูตรหมอเดชา) และยาทำลายพระสุเมรุ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีโรงผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง GMP WHO ใช้แหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ ให้ประชาชนปลูกแล้วนำมาจำหน่ายให้โรงพยาบาล พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมให้ใช้ยาสมุนไพร ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาล และโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี ได้ทำ MOU การซื้อขายยาในภาพของเขตสุขภาพที่ 4 ทำวิจัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 400 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน