มทร.สุวรรณภูมิ เสริมหลักสูตร CWIE เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ มัดใจผู้ประกอบการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1008 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายเศรษฐกิจศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมอบนโยบายในการมุ่งเน้นให้นักศึกษาของ มทรส. เมื่อเรียนจบแล้วต้องมีงานทำ ซึ่งจะต้องมีสมรรถนะที่ดี ในแต่ละสาขาอาชีพในกระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อก้าวสู่การทำงานได้ทันที สนองความต้องการกำลังคนของประเทศและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตได้แก่สถานประการ (สปก.) ต่างๆ และหากไม่ทำงานใน สปก. ก็สามารถปฏิบัติงานในชุมชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมั่นคง จึงเน้นเสริมเติมหลักสูตร CWIE (Cooperation and Work Intergrated Education) ได้แก่หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตบัณฑิต ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา(ภาครัฐ เอกชน ชุมชน)เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต โดยเข้าไปเรียนรู้ใน สปก.มากขึ้นในลักษณะ “โรงงานโรงเรียน” ฝึกปฏิบัติร้อยละ 70 ทฤษฎีร้อยละ 30 ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงในการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้ว ยังจะได้เรียนรู้กับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยของภาคเอกชน และเมื่อจบการศึกษา สปก.ก็พร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงานทันที เพราะมีความพร้อมในการทำงานแล้ว โดยฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากระบบสหกิจศึกษาเดิม ระยะเวลา4 เดือนเป็น 8 เดือน

นายธีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จุดเน้นที่ต้องดเนินการก่อนในเบื้องต้น คือต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร CWIE ให้กับอาจารย์และบุคลากรของ มทรส.ทุกคณะ โดยจัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งจัดอบรมไปแล้วจำนวน 212 คน และร่วมกับ มทร.อื่นอีก 402 คน ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ 2. หลักสูตรผู้นิเทศ CWIEใน สถานประกอบการ และ 3. หลักสูตรผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนั้นยังส่งตัวแทนทั้งจากคณาจารย์และบริษัทที่ร่วมดำเนินการสหกิจศึกษา (บริษัทไทยออโต้ทูลส์ จำกัด) เข้าร่วมอบรม ที่จัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ด้วยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของรับผิดชอบงานในแต่ละส่วนและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสามารถดำเนินงานจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการทำงาน CWIE เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมั่นใจว่าคณาจารย์ บุคลากรและผู้แทน สปก.จะได้ร่วมออกแบบวิธีการเรียนการสอนนักศึกษา ของ มทรส.ให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ จบออกมามีงานทำอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาแล้ว 672 คนในสถานประกอบการ 411 แห่ง (ข้อมูลณวันที่ 11 มิ.ย.65)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1008 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน