มทร.สุวรรณภูมิ ปรับนโยบายเพิ่มอีก 7 ด้าน สู่มืออาชีพทุกด้าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 945 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมืองอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทรส.เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยฯมีมติเห็นชอบในคราวประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้วางนโยบายและปรับเพิ่มทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน ก้าวสู่มืออาชีพในทุกด้าน

โดยจากเดิมได้วางนโยบายหลักไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติตลอดจนการผลิตครูวิชาชีพ 2) ด้านการวิจัยและพัฒนา 3) ด้านการให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยมีการปรับเพิ่มนโยบายอีก 7 ด้านได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรม ธรรมาภิบาล และกรอบเวลา 2) ด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) ด้านการบริหารทรัพย์สินและรายได้ 4) ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย 5) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 6) ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความมั่นคงสวัสดิการที่ดีมีขวัญกำลังใจ และมีคุณธรรม และ 7) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างแก่สังคมโดยรวม ในการเสริมสร้างพื้นฐานของการพัฒนากำลังคนของประเทศและการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐ โดยเน้นเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไปในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การทำงานอย่างมั่นคง เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีคุณธรรม

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย มทรส.พิจารณายกร่างนโยบายข้างต้นเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติให้แก่บุคลากร ของ มทรส.ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการอุดมศึกษาที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ซึ่งจากการประเมินคุณภาพประจำปี 2563 ถึง 2565 มทรส.อยู่ในระดับการประเมิน”ระดับดี”มาโดยตลอด และในปี 2566 สภามหาวิทยาลัยฯเห็นชอบให้ตั้งเป้าปี 66 ให้เพิ่มมากขึ้นใน ระดับสูงสุดคือ “ดีมาก” โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่งมั่นใจว่านักศึกษาทุกคนที่เรียนจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 945 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน