ม.ภาคฯ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1114 ครั้ง

หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2563-2564 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และระดับปริญญาตรีจากคณะและสาขาวิชาต่างๆ เข้ารับปริญญาบัตร ทั้งสิ้น 1,304 คน ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต ทั้งสิ้น 1,304 คน ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินงาน กิจการ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2563-2564 ประกอบด้วย ด้านการการศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ทั้งสิ้น จำนวน 456 ทุน มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ขณะเดียวกันยังคงมีการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดส่งบุคลากรไปเพิ่มพูนความรู้ จำนวน 237 ครั้ง จำนวน 106 คน

“ด้านการวิจัย มีการจัดทำโครงการแยกเป็น งานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 โครงการ และ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 18 โครงการ ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,008,589 บาท พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัยจากภายนอกจนได้รับทุนเพื่อบริการสังคมและชุมชน ได้แก่ “โครงการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IOT (Internet-of-Thing) ในการปลูกกระเทียมอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูกกระเทียมอินทรีย์คำแก้ว” จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 664,325 บาท โครงการดังกล่าวเป็นการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี IoT (Internet-of-Thing) ไปประยุกต์ใช้ในการปลูกกระเทียมอินทรีย์ เพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกกระเทียมอินทรีย์ให้มีความทันสมัย และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้มีการผลิตผลงานการศึกษาวิจัยและประดิษฐ์ “แคนสิบ” ในระบบเสียงมาตราไดอาโทนิก และได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปีนี้ได้ทำการศึกษาวิจัยและประดิษฐ์เครื่องดนตรี “คาเบลโลโฟน” ในระบบมาตราไดอาโทนิกที่มีระบบเสียงประสานในตัว”  

ด้านการบริการสังคม มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดโครงการ “เต็มใจแบ่งปัน ห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จัดทำถุงเต็มใจเพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ มากกว่า 1,000 ชุด และจัดตั้งตู้เต็มใจ ในชุมชนเพื่อบรรจุสิ่งของอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน จำนวน 8 ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงส่งไรเดอร์นำถุงยังชีพกว่า 1,000 ถุง มอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ จัดทำกล่องเต็มใจที่บรรจุสิ่งของจำเป็นมอบให้แก่โรงพยาบาล  โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 แห่ง มอบเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างห้องความดันลบแก่ผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น และมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ตลอดจนนำบุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์สิ่งของให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา ในการใช้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา สนามฟุตบอล รวมทั้งให้บริการจัดประชุม อบรมสัมมนาในด้านต่างๆ แก่หน่วยงานภายนอก มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในเครือข่าย ซึ่งเป็นการทำเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1114 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน