ราชทัณฑ์ จัดโครงการสัมมนาฯ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1602 ครั้ง

กรมราชทัณฑ์ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” 

วันนี้ (12 พ.ค.65) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้รับพระกรุณาใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ให้มีการพัฒนาชีวิต เพื่อให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา มีกำลังใจที่จะสามารถอดทนต่อทุกสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญ เพื่อการนำชีวิตก้าวผ่านปัญหาไปอย่างมีความหวัง และมีกำลังใจที่จะนำชีวิตก้าวเดินต่อไปดุจเดียวกับบุคคลที่มีความพร้อมทั่วไปในสังคม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขยายผลโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ไปสู่บุคลากรที่ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ในทุกระดับ ด้วยการน้อมนำโอวาทธรรม และสาระธรรมที่เกี่ยวกับโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” จาก พระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” มาปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจงานราชทัณฑ์ ด้วยความตระหนักดีที่ว่า การที่จะทำให้เป้าหมาย การแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ทั้งสุขภาพกายและจิตใจเพื่อไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมได้นั้น ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว คือ บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ทุกคนที่ต้องเข้าใจในแก่นแท้ของการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ต่อผู้ต้องขังอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภายในการสัมมนาฯ ได้นิมนต์พระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ บรรยายธรรมให้กับผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต ณ เรือนจำกลางบางขวาง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าใจธรรมชาติ                    ของชีวิต…กฎเกณฑ์ของกรรม และอริยสัจธรรม เพื่อพร้อมรับกับปัญหา…อย่างเข้าใจ…ไม่เคร่งเครียด…ทุกข์ใจ

ต่อจากนั้น ได้นิมนต์ พระอาจารย์อารยวังโส แสดงธรรมให้โอวาทแก่ผู้บริหารเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ รวมถึง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 220 คน ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ในหัวข้อเรื่อง “ปุริสรัตนะ”…คุณธรรมที่ควรมีในจิตวิญญาณของผู้บัญชาการเรือนจำ (กรมราชทัณฑ์) เพื่อจะได้เข้าใจเข้าถึงปัญหาทุกข์ของผู้ต้องขังอย่างเป็นธรรม และเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังที่ถูกต้องไม่คลาดธรรม ตามหลักพึ่งตน-พึ่งธรรม ที่จะนำไปสู่ความมั่นใจในการออกจากปัญหาความทุกข์ได้ด้วยตนเอง ผู้ต้องขังยอมรับ-เข้าถึง-เข้าใจ จนเกิดภาวะผ่อนคลายความวิตกกังวล ยอมรับความเป็นจริงอย่างเข้าใจที่จะนำไปสู่การปรับแก้ตนเองในระหว่างต้องโทษตามหลักพัชรธรรม และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ดังกล่าวด้วย โดยเป้าหมายการจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ที่จะได้นำหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ไปถ่ายทอดให้แก่ข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้นำไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหารงานราชทัณฑ์ ตลอดจนส่งผลให้เรือนจำและทัณฑสถานสามารถนำไปขยายผลและปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจให้กับผู้ต้องขังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1602 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน