เปิดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ TO BE สร้างเครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 720 ครั้ง

จังหวัดปทุมธานี เปิดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง” ปทุมธรรมทูบีฯ ปีที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565 และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี

นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง” (ปทุมธรรมทูบีฯ ปีที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565 และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายวินัย แสงเขียว ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี นายพิชิต ชัยมาลา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามฯ ณ หอประชุมอินทนิล ฮอลล์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตามที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใช้กระบวนการสร้างความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึก ของเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดี ให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “เป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด”

จังหวัดปทุมธานี ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2546 ด้วยสำนึก ในนพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยเยาวชนชาวไทยให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโยบาย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้ากับภารกิจที่ทุกหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน บูรณาการแผนงาน งบประมาณจากทุกภาคส่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 หลักยุทธศาสตร์ของโครงการ

สำหรับการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ชื่อกิจกรรม ปทุมธรรมทูบี สืบเนื่องจากพลังแห่งความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมวิไล และโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ที่ได้แสดงพลังในการเป็นชมรมต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนชมรมน้องใหม่ ให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งพลังหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดปทุมธานี จาก 7 กระทรวงหลักในส่วนภูมิภาค ตกลงร่วมมือกัน ลงนามบันทึกข้อตกลงแสดงเจตนารมณ์ ในการพัฒนาความเข้มแข็งของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำจังหวัดปทุมธานี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 720 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน